•  
  •  

RASA - TABULA RASA

Osnowy magii Wołchwów i Żerców

'' Podstawy magii Żerców i Wołchwów są niesamowicie zbieżne z zasadami hermetyzmu oraz gnozy. Zgodnie z legendami Hermesowi Trismegistosowi przypisuje się autorstwo 36529 ksiąg, zawierających całą wiedzę i mądrość starożytnego świata, przede wszystkim zaś Tabula Smaragdina oraz traktatów Corpus Hermeticum, stanowiących inspirację dla alchemii, mających wpływ na filozofię różokrzyżowców oraz innych tradycji ezoterycznych, gnostyckich i kabalistycznych. Czy możliwym jest, że Hermes inspirację czerpał z wiedzy i tradycji ludów aryjskich? A może to Wołchwowie czerpali z wiedzy Hermesa? Odpowiedzi na to pytanie każdy powinien poszukać na własną rękę. Poniżej zamieszczam fragment podstaw magii Wołchwów, a na końcu tekstu 3 pierwsze, odpowiadające tym naukom punkty Kybalionu. Ograniczam się do 3 pierwszych punktów ze względu na obszerność materiału. Nie mniej poniższy tekst pozwala w pełni pojąć stopień zaawansowania i zrozumienia przez Wołchwów oraz Żerców zasad, które dziś nazywamy «hermetycznymi» Należy zrozumieć, że wszystko co nas otacza jest myślą, a wszechświat przejawia się jako obraz myślowy. Tylko zrozumiawszy sens tej prawdy można osiągnąć zrozumienie powodu stworzenia człowieka. Okazuje się on być narzędziem, którym posługuje się «Absolut» (Bóg) do materializacji Wszechświata we własnych myślach. Stąd wynika, że człowiek jest bogiem własnego wszechświata. Że człowiek (jego wyobraźnia) jest niczym organ rodny (płciowy) Boga.''
....'' Grundlagen der Magi Żerców i Wołchwów

sind sagenhaft übereinstimmend mit den Grundsätzen des Hermetyzmus und der Gnoza. Gemäss den Legenden schreibt man Hermes Trismegistosow die Autorschaft von 36529 Büchern zu, beinhaltend alles Wissen und Klugheit der altertümlichen Welt. Vor allem Tabula Smaragdina und die Corpus Hermeticum Traktate, die Grundlage für Allchemie bildend, Einfluss habend auf die Philosophie der Rosenkreuzritter wie auch auf andere esoterischen, gnostischen und kabalistischen Traditionen. Ist es möglich, dass sich Hermes von dem Wissen und Traditionen der arischen Völker inspirieren liess? A vielleicht bezogen sich die Wolchwen auf das Wissen des Hermes? Eine Antwort auf diese Frage soll jeder auf eigene Hand suchen. Unten platziere ich ein Fragment der Grundlagen der Magie der Wolchwen und am Ende des Textes die ersten 3 Punkte, entsprechend diesen Lehren des Kybalion. Beschränke mich auf die ersten drei Punkte aus Gründen des umfangreichen Materials. Nicht weniger, der untere Text erlaubt im Vollen den Fortschritt und Verständnis der Wolchwen wie auch die Grundsätze der Zercen zu verstehen, welche wir heute ´hermetisch´nennen. Es ist notwendig zu verstehen, dass alles was uns umgibt Gedanken sind, und das Weltall prägt sich aus als ein Abbild der Gedanken. Nur ein verständiger Sinn dieser Wahrheit kann man den Grund der Menschenschöpfung verstehen. Es zeigt sich als Werkzeug, welches der ´Absolut´(Gott) gebraucht zur Materializierung des Weltalls in eigenen Gedanken. Hieraus ergibt sich, dass der Mensch Gott seines eigenen Universums ist. Dass der Mensch (seine Vorstellung) ein gebürtiges (geschlechtliches) Organ Gottes ist.''

...

Fortsetzung folgt..