•  
  •  
Szwajcarja Solothurn 29.09.2014

Polskie Przepowiednie - Polnische ProphezeihungenSzuman ku zdumieniu swoich przyjaciół opisywał moment, kiedy na świecie stanie się powszechna wiedza starożytnych kultur. Wtedy nastąpi złoty wiek ludzkości, odrodzenie się człowieka.

Leszek Szuman

Beschrieb zum Verwundern seiner Freunde einen Moment, wenn auf der Welt das Wissen der alttümlerichen Kulturen ´verbreitet ist ´. Dann tritt ein ein goldenes Zeitalter der Menschheit, Wiedergeburt  des Menschen.
Z małego kraju w środku Europy wyjdzie iskra, która ogranie płomieniem zmian cały świat i zmieni go na lepsze. W tym kraju po zmianach powstanie wysoka wieża, którą mają zbudować mieszkańcy. Będzie to centrum duchowe świata. Jej zdaniem w Europie już nigdy nie będzie przelewu krwi.

Madam Sylwia

Aus einem kleinen Land in der Mitte Europas geht ein .. , welcher mit der Flamme der Veränderung die ganze Welt .. und verändert ihn zum Besseren. In diesem Land entsteht nach Veränderungen ein hoher Turm, welchen die Bewohner bauen sollen. Das wird das geistige Centrum der Welt. Ihrer Ansicht wird es in Europa nie wieder Blutvergiessen geben.

W latach międzywojennych uchodził za najwybitniejszego jasnowidza na świecie. Zapowiedzial np. dokladna date drugij wojny swiatowej. W mlodosci umial lewatowac. Jego zdaniem Polska odegra niesłychanie ważną rolę w procesie duchowego odrodzenia świata. To właśnie nasz kraj wskazywał jako ten, który będzie wzorem dla innych ... wspominał, że Polska to wyjątkowo ważny kraj, z którego będą pochodzili ludzie, którzy zmienią świat. Mówił także o tym, że myśl z Polski będzie promieniowała na cały glob ziemski. Radził, żeby być optymistą i w ogóle nie brać pod uwagę, że będzie koniec świata.

Stefan Ossowiecki

Galt in den Zwischenkriegsjahren als einer der ´besten´ Hellseher auf der Welt. Sah zb. voraus das genaue Datum des zweiten Weltkriegs. In seiner Jugend konnte er levatieren. Seiner Meinung Polska wird spielen eine .. wichtige Rolle im Prozess der geistigen Wiedergeburt der Welt. Eben auf dieses Land zeigte er als jenes, welches Beispiel für andere sein wird.. .. , dass Polen ein aussergewähnliches Land ist, aus welchem Leute kommen werden, welche die Welt verändern. Sprach auch davon, dass der Gedanke aus Polen auf der ganzen Welt ´beworben wird. Riet, man solle ein Optimist sein und überhaupt nicht in Acht nehmen, dass es ein Ende der Welt gibt.
Mówił, że w małym kraju w środku Europy powstanie centrum duchowe, które będzie swoim zasięgiem promieniowało na cały świat. Jego zdaniem dojdzie do otworzenia piramid, gdzie ludzkość znajdzie odpowiedź na wiele pytań. Wtedy także okaże się, jakie jest prawdziwe pochodzenie człowieka. Z zapisów Islrmayera wynika, że sygnał do otwarcia piramid ma wyjść z Europy, a dokona tego grupa ludzi kierowanych przez Boga.

Islrmayer

Sagte, dass im kleinen Land in der Mitte Europas ein geistiges Centrum entsteht, welches wird .. auf der ganzen Welt. Seinem Satz/Meinung nach kommt es zur Öffnung der Pyramiden, wo die Menschheit eine Antwort auf viele Fragen findet. Dann zeigt sich auch, welche die wirkliche Herkunft des Menschen ist. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, das Sygnal zum öffnen der Pyramiden aus Europa ausgehen soll und bewerkstelligen wird das eine Gruppe Leute gelenkt durch Gott.

Andrzej Gwiazda z Lublina

sagte, dass unser Land die wichtigste Rolle spielen wird in sich annahenden Veränderungen auf der Erde. In Polsce bowiem´ finden sich fähige Leute, welche sich anmassen und wagen zu übermitteln das geistige Wissen für den Rest der Menschheit. Er errinnerte, dass in Polen ein Centrum entsteht, etwas in der Art eines Standortes, welcher mit Reichweite umfassen wird die ganze Welt. Er sah Wasser, welches die Ufer überflutet und gewaltige, mehrere Kilometer hohe Wellen. Die ganze Erde wird erzittern und die Ozeane treten aus ihren trögen. All dass dauert ganz kurz, nachwas die Erde auf ihren Platz zurückkehrt. (przebiegunowanie). Sprach auch von einem Menschen, welcher in Polen erscheint und und auf der ganzen Welt bekannt sein wird. Das er wird sein jener, welcher anzündet die Laterne des Wissens. Er gab jedoch keine Einzelkeiten, wie...

Andrzej Gwiazda  z Lublina

mówił, że nasz kraj odegra najważniejszą rolę w zbliżających się przemianach na Ziemi. W Polsce bowiem znajdą się dzielni ludzie, którzy odważą się przekazać wiedzę duchową dla reszty ludzkości. Wspominał, że w naszym kraju powstanie centrum, coś w rodzaju ośrodka, który obejmie zasięgiem cały świat. Widział wodę, która zaleje brzegi i potężne, kilkukilometrowe fale. Cala Ziemia zatrzęsie się, a oceany wystąpią ze swoich koryt. Wszystko to potrwa bardzo krótko, po czym z powrotem Ziemia wróci na swoje miejsce. Opis ten idealnie pasuje do tego, co jest związane z przebiegunowaniem Ziemi. Mówił także o człowieku, który pojawi się w Polsce i który będzie znany na całym świecie. To on będzie tym, który zapali latarnie wiedzy. Nie podawał jednak szczegółów, jak...
                                                                                          Wincenty Kadłubek

             [17] MATEUSZ:

Podobnie syn jego nie w takiej mierze [powiększył] państwo ojca, w jakiej wiele dodał do ojcowskich wyczynów: on Juliusza Cezara pokonał w trzech bitwach, on w kraju Partów Krassusa zniósł z wszystkimi wojskami, a do ust jego wlewając złoto, rzekł: "Złota pragnąłeś, złoto pij". Rozkazywał i Getom, i Partom, a także krainom położonym poza Partami. Wreszcie Juliusz, rad się z nim sprzymierzyć węzłem powinowactwa, wydaje za niego siostrę Julię. Jej to jako posag przekazana została od brata Bawaria, a jako dar ślubny od męża prowincja serbska. Założyła ona dwa miasta, z których jedno od imienia brata kazała nazwać Julius [teraz Lubusz], drugie Julia od własnego imienia [obecnie nazywa się ono Lublin]. Ponieważ zaś Juliusz faktem tym rozdmuchał przeciwko sobie nienawiść senatu rzymskiego, zwabiony bowiem uściskami nieprzyjaciół, jak wróg, nie jak obywatel, zacieśniał obszar państwa rzymskiego i tych nauczył rozkazywania, których raczej powinien był nauczyć służenia - usiłuje gwałtem odebrać siostrze to, co przedtem dał jej jako posag. Z tego powodu siostra jego została odprawiona, pozostawiwszy u męża maleńkiego syna, któremu na imię było Pompiliusz. Nałożnica zaś jego, która współzawodniczyła z królową, gdy ta była jeszcze obecna, zajęła miejsce królowej. Ta z nienawiści do rywalki, pod wpływem miłości, którą opętała króla, zmieniła nazwy wymienionych miast. Z niej i z innych nieprawych związków małżeńskich Lestek miał otrzymać dwudziestu synów, którym wyznaczył tyleż naczelnych stanowisk, rozdzielając jednym księstwa, innym hrabstwa czy margrabstwa, niektórym królestwa. Pompiliusza zaś prawem pierworodztwa ustanowił królem wszystkich i zgodnie z jego wolą rządziła się nie tylko monarchia słowiańska, lecz także sąsiednie państwa. Gromada braci jakby prześcigała się w okazywaniu miłości; i odnosili się do niego z tak wielkim uszanowaniem, z tak wielką życzliwością, że nawet obrali [królem] jego młodziutkiego syna, też, jak ojciec, Pompiliusza, nie dając żadnego zgoła posłuchu głosom uwłaczania lub zazdrości.


   [18] JAN:

   Rzadki to ptak - jak Feniks na ziemi - zgoda wśród braci,
   rzadziej - by królów dwór zgodnie na jedną wsiadł łódź.