•  
  •  
suma: 
Chcieli mnie na krzyżu, oddaje krzyż.  They wanted me on cross, I return cross.  Wollten sie mich am Kreuz, gebe Kreuz zurueck.
Pytanie jest:

Był tutaj wielki król?
(Nostradamus 1999/ biblia/ i inne zródła)

Czy przeszła fala jak zapowiadali Maya na rok 2012?
Czy tutaj się cos wielkiego wydarzyło, może w formie wielkiego swiatło (Jesaja 9)
w formie człowieka, króla, władcy, ktos kogo niektórzy mogli by nazwac bogiem?
Czy Pierun 'przebiegł' swiat? (Lukas 17;23) Pierun był na rok 2012? (Rok Platonski)

Czy ktos tu władał, uczył, uzdrawiał, czy tu wielkie rzeczy się stały.
Możecie też wziąść przykład z Obiawienia Jana. Jakby sąd boski.

Była szansa aby zostać papieżem w roku 2013.
Piotr Rzymian, władca (112. papież - Malachias)

Dzisiaj jest rok 2016, lipiec

Czy tu się cos działo, jakas wielka transformacja, wielkie swiatło, wielki król
który mógł by zostac Legendą Paula i następnym papieżem (ostatnim według przepowiedni)
Albo zapytam się innaczej. Czy Christus był w Europie ale przegapiłem jego w radiu i w internecie?

Jeżeli nie, to też mogę wam przytoczyć pare przepowiedni i stary kalendarz,
(stworzyc figure), opowiedziec opowiesc / o tym porozmawiac i na tym zarabiac pieniądze.


Wygląda na to że ci którzy naj więcej i naj głosniej o tym gadali, ci są tymi którzy ...Frage ist:

War hier ein grosser Koenig?
(Nostradamus 1999/ bible/ und andere Quellen)

Kam die Flut wie die Mayas ankuendigten fuer 2012?
Ist vielleicht was grosses passiert, in Form eines grossen Lichtes? (Jesaja 9)
in Form eines Menschen, Koenigs, Herrschers, jemand den manche Gott nennen koennten?
Hat ein Blitz die Welt durchquert (Lukas 17;23). War er hier fuer das Jahr 2012. (Platonisches Jahr)

Herrschte hier jemand, lehrte und heilte, sind hier grosse Dinge geschehen?
Sie koennen auch das Beispiel der Offenbarung nehmen. Eine Art Gottes Gericht?

Es war die Chance Papst zu werden im Jahr 2013.
Der Roemer, der Herrscher (112. Papst - Malachias)

Heute ist das Jahr 2016, Juli

Ist hier etwas geschehen, eine grosse Transformation, ein grosses Licht, ein grosser Koenig
welcher die Paul Legende werden koennte und der naechste Papst (der letzte laut Prophezeihungen)
Oder ich frage anders. War Christus in Europa aber ich verpasste ihn im Radio und auf youtube?

Wenn nicht, so kann ich Ihnen ebenfalls ein paar Prophezeihungen und einen alten Kalender zeigen,
(eine Figur kreieren), eine Geschichte erzaehlen / darueber reden und damit Geld verdienen.


Es sieht so aus, diejenigen welche am meisten und lautesten darueber sprachen, sind diejenigen welche ...(tt: Miko Samo, june 2016)


1. Was it about god or a dog?      They showed nobody & nothing.

     To było o bogu czy o psie?      Nikogo i nic nie pokazali.

     On what base they created such stories?          Na jakiej podstawie creowali takie opowiesci?

     category: blasphemy, slander, criminal              kategoria: blasfemia, pomuwienia, criminał


2. cleaning tweet 2016 

    + I just check kalender & myths +     + sprawdzam tylko kalendarz i mity +

    1999 / 2000 ++ 2006, 2008, 2012 - 21.12.2012 ++ 2013, 2014, 2015,2016


3. Me, had to wait. Was possible kandidat. Victim since 2000. Invalid since 2002.

    Ja musiałem czekac. Byłem możliwym kandydatem. Ofiarą od roku 2000. Invalida od 2002.

    I was not involved, had no influence & benefits. Am down & out.  (down also looking my healph)

    Nie byłem z tym powiązany, nie miałem ani wpływu, ani zysków. Jestem bankruten (też zdrowotnie)

4. it looks that:   wygląda na to:

   - they came on highest accounts     - weszli na najwyższe konta

   - created myth, stories & slander    - kreowali mity, opowiesci i pomuwienia

--> they did not...  a) 2012 - 2015 ...   b) show anybody

 --> nie zrobili...      a) 2012 - 2015 ... b) nie pokazali nikogo

  

5. Warning for Accounts:      Uwaga na konta:

     a) 21.12.2012

     b) Jesaja 9, Daniel 7, Revelation, 1999

     Was misused or is still misused.    Było nadużywane lub jest nadal nadużywane

     Me, I saw nobody yet. And You?    Ja nikogo niewidziałem.  A Wy?