•  
 •  
ubersetzungen, translations  -- >  unterseite, undersides ..                                                               to be continued...Weda  -  Wiera                       


   Svantevit,

   Sveti Vid,

   Swantewit,

   Svetovit,

   Svatovit,

   Świętowit
 

       świety - swiat - vid

       holy - world - vid ´eo
  

         swiatło - light, lumere

        świt - begin of days light

        switch from night to day
Jednakże wcześniej postaraj się zrozumieć 2 rzeczy:

Pierwsza - Po chrystianizacji katolicy niszczyli wszystko, co miało związek z dawnymi wierzeniami. Na miejscach kultu, tzw "mocy" budowali kościoły lub kaplice. To, czego nie mogli zniszczyć, na przykład pewne wierzenia czy terminy - przeinaczali ich znaczenie; wprowadzali zakłamanie, fałsz i obłudę.
Druga - indoktrynacja trwała przez blisko 1000 lat. W tym czasie zniszczono prawie całkowicie wiarę, tradycję, wiedzę, świadomość, a to, co pozostało - przeinaczono, wypaczono. W takich warunkach przyszło nam dorastać. Wirus, którym zarażono społeczną świadomość dotknął nas wszystkich; pokolenia, które żyją w dzisiejszych czasach. Powiedzmy sobie uczciwie - zostaliśmy wychowani w zakłamaniu, niewiedzy, fałszu. W obłudnej i złej tradycji narzuconej przez katolicyzm i religie pochodne.
                   WEDA

Wedy to Wiedza Wiodąca do Światła; do wyzwolenia.

 ( vera -  vrai, wahr, true, prawdziwe, poprawne, just, richtig, right )    

''Uściślijmy czym są "wedy". Wedy to Wiedza Wiodąca do Światła; do wyzwolenia. Nie każda wiedza jest Wedą, a jedynie ta, która mówi jak żyć, jak postępować oraz pozwala zrozumieć "dlaczego tak".
Jednakże sama "wiedza" to zbyt mało. Wiedza to nie formułki, regułki, cytaty itp. Wedy to wiedza zrozumiana, pojęta, a pojąć można tylko poprzez zrozumienie, stąd mowa o "wnikaniu w serce". Nie chodzi o przyswojenie "informacji", a znacznie głębsze "odczucie".


''Wiedza, sucha wiedza i wszystko to, co zawdzięczamy rozumowi czyli organowi fizycznemu zwanemu "mózgiem" niknie z chwilą śmierci czyli momentem zakończenia funkcji fizjologicznych układu nerwowego. Bezpowrotnie to tracimy. Regułki, formułki, tabelki, liczby, numery, wzory, etc. Jednakże jeśli przed zgonem zdołaliśmy pojąć wiedzę, to po ponownych narodzinach i osiągnięciu określonego wieku, ta wiedza odezwie się w nas.''


''Przy czym nie chodzi o bogów jako takich, o ich czczenie, wysławianie, obrzędy, ceremonie itp lecz przede wszystkim właśnie postępowanie w sposób do jakiego nawoływali Przodkowie. Ceremonie, obrzędy i cała reszta, ta otoczka to tylko atrakcyjny dodatek, który ma sens jedynie, gdy poprzedza go ściśle określona postawa życiowa.''

''Jeśli postąpimy odwrotnie, tzn najpierw będą obrzędy i ceremonie, a w ślad za tym nie pójdzie określona postawa życiowa; właściwe postępowanie, którego osnowy zawarte są w tych tekstach, to nie będzie mogło być mowy o jakiejkolwiek wierze. To będzie zwykła religia. Religia, w której zmianie uległy jedynie bóstwa, doktryny i dogmaty.

Wszystkie religie mają wspólny mianownik i są złe w swej naturze. Złe, gdyż służą indoktrynacji i manipulacji tłumów przez garstkę "wtajemniczonych" pełniących rolę "kapłanów". ''Słowiansko - Aryjska WEDA


Prastara Wiedza przeznaczona jest dla służenia Dobru i Prawdzie

i nie może zostać wykorzystana przez Zło...Niniejsza publikacja przeznaczona jest

wyłącznie w celach edukacyjnych

do użytku wewnątrz wspólnoty

oraz użytku Świątynnego.


´ Księga Światła (Harati Światła) Harati 1-4 (przekład z da'Aryjskiego) - Stare Aryjskie Podanie o narodzinach Świata. Jedna ze świętych ksiąg Starowierców-Inglingów, wraz z Indyjskimi Wedami, Awestą, Eddami, Sagami (Sagą o Inglingach). Przekład zrealizowany w latach 60 - tych XX wieku przez kilka wspólnot Kościoła Staroruskiego. Księga sakralna, jednakże nastał taki czas, gdy wszystko zostaje ujawniane, dlatego seniorzy Kościoła Staroruskiego pod koniec 1999 roku pozwolili na publikację. ´   polski. tlumacz. N_one ´                                                           


Źródło Życia

Biała Droga

Kroczą ludzie drogą życia swego
I nie wiedzą po co zostali zrodzeni?

Dlaczego Bogowie posłali ich w Świat Jawi,
Jakiż cel w życiu i co potem?

Dokąd przywiedzie ich  ta droga życia,
Czy ku Światłu Białemu, czy też w Ciemność?

Takie myśli nie opuszczają ludzi,
Od urodzenia w Świecie Jawi aż po śmierć.

I te rozmyślania nie dziwne wcale,
Gdyż czas obecny  - Noc Swaroża.

Owa Noc Swaroża nie na podwórzu stoi,
A w sercach ludzkich leży.

I jeśli zapomni kto pradawny Ród swój,
To i nocna mgła na serce jego położy się.

I nikt przecież, prócz ludzi samych
Nie ma sił rozgonić nocnej Ciemnicy.

I dopóki nie poznają ludzie Światła,
I nie pójdą za nim po Białej Drodze,

Dopóty ta nocna Ciemność
Będzie żyć w sercach ludzkich.

Gdyż najgorsi wrogowie ludzi,
Gnieżdżą się w gniewie u nich i w Duszach ich.

I tylko ludzie swymi czynami,
Które nakierowane są na wspaniałość Rodów,

Mogą wyrzucić z siebie, wszelkie to Zło,
Co zamieszkało w Duszach i Sercach ich.

Lenistwo i Obżarstwo i Życzenie cudzego
Przyćmiewa cały Rozum ludzki.

I ludzie dalej nie widząc Białej Drogi,
Błąkają się niespokojni po Świecie.

I wszystkie poszukiwania ich daremne, gdyż oto,
Chłód Ciemności skuł Serca i Dusze ich.

Wielka zawierucha i Smutek śmiertelny
Zaczynają gryźć od wewnątrz ludzi.

Tylko powrót ku swym dawnym korzeniom,
Pomaga powrócić na Białą Drogę.

Drogę tę ludzie zaczynają w Swardze,
I dopiero później w Jawny Świat wpadają.

Bogurodzica Dżywa rodzi ich Dusze,
Darując dla życia przeogromną Mądrość.

Gwałtownie Dusze lecą ku Gmachom
I na Ziemie kwieciste następnie trafiają.

Dusze do życia sobie Rody wybierają,
Aby narodzić się w Rodach tych Wielkich.

I być pod nadzorem Wielkich Bogów,
Którzy opieką Rody otaczają.

Wielka Makosz Losy ich uzgodni,
Ze Światami, Bogami i Sumieniem umocni.

Urodzenie w Jawi ich wiedzie ku twórczości,
I ku życiu Duchowemu daje dążenie.

Poznanie całej Swargi i Świata Ziemskiego,
Dla człowieka zacznie się od Mądrości Rodu.

Mądrość ta - nieprzekłamana, odwieczna,
Ona na początku z korzeni Rodu wychodzi.

Ale wszystkich poprowadzi w przyszłości,
Po Białej Drodze, co w Prawi wnika.

U różnych narodów własna Droga-Przeznaczenie
I w różnych Światach oczekują ich powrotu.

Dla Rasy Wielkiej Biała Droga przygotowana
I tylko ona po niej wyłącznie wchodzi.

W sławne Światy wypełnione Światłem
W Światy, gdzie potomków spotykają ich Bogowie.

Związek nierozerwalny między Światami w Prawi,
I Światło pierwotne im dane na początku.

Dusze dążą tam od narodzin w Jawie,
Ale nie każda Dusza tych Światów dostępuje.

Gdyż Ciemne Siły, z przedwiecznych Światów,
Starają się wszystkie Dusze zwabić w swe piekło.

Kłamstwem i Pochlebstwami, Obżarstwem i Pożądaniem
Starają się oni Dusze napełniać codziennie.

Aby zbłądziły i miotały się w mroku,
I nie zaznały Białej Drogi swej najdroższej.

A droga ta nie jest prostą, z gorliwości słynie,
Trudu Twórczego i Wiary pradawnej.

Każdy zrodzony tworzyć zaczyna
Własny Świat według Swarożego Prawa.

W dzieciństwie szałasik z gałązek drzewnych,
Lub zamek piaskowy na brzegu rzecznym.

A później, zgodnie z Rodzicielską wolą,
Dla dobra Rodów on stwarzać zaczyna.

Tylko w trudzie, tworząc tylko dobroć,
W Jawie zrodzony Białą Drogę odnajduje.

Idąc po Białej Drodze, on sumienia słucha,
I dawni Bogowie w na różne sposoby go instruują.

Od starców Rodów poznaje on całą Mądrość,
Co w Duszę włożyła Bogurodzica Dżywa.

Tylko Mądrość poznawszy i ciałem okrzepłszy
Rodzinny związek tworzyć zaczyna.

Miłość, Radość, Szczęście i dawna Wiara,
Obdarują potomstwem w związku uświęconym.

Dzieci napełniane Światłem Mądrości Rodu
U nich uczą się najczystszego spojrzenia

Którym obejmują Świat ten piękny
I poznają tajny Sens Wszechświata.

To ujawnia w zrodzonych Światło Siły,
Co oświetla Białą Drogę Wznoszenia.

Z Jawy, zrodzony, w Sławi Świat wpadają,
Gdzie Przodkowie Rodów radośnie go spotykają.

I tam on kontynuuje tworzenie
Które zaczął wykonywać w Jawnym Świecie …

Ale wszystkim Ciemnym Światom nie miłe podstawy,
Według których żyją wszyscy zrodzeni w Świetle.

Nie podoba się im Biała Droga Wznoszenia,
I czarna Zazdrość całe ich spojrzenie zaćmiewa.

Im ciężko i ciasno w tym Piekielnym Świecie,
Gdzie Chciwość i Złość uprawniona wszędzie.

Tam brak Miłości, Pomyślności, Szczęścia,
Tylko Korzyści, tak do Zysku dążenie.

Pragnienie Cudzego, Oszustwo i Rozpusta,
Jedyny sens Piekielnego życia.

Nie wiodą w Świecie tym życia życzliwego,
Co wyjście daje tylko jedno Tworzeniu.

I porzucają swoje Piekło, Siły Ciemne,
Spojrzenie swe kierują ku Światom Jasnym.

Gdzie wnętrze ziemskie bogactwami wypełnia się,
A mieszkający tam, Kłamstwa, Oszustwa nie zakosztowali.

I pędzą oni ku przestrzeniom bezkresnym,
I na Ziemie kwieciste skrycie przybywają.

Wykorzystując Kłamstwo i słowa nader pochlebne,
Zdobywają głębokie zaufanie mieszkańców.

Jak tylko u mieszkańców zdobędą zaufanie,
Zgłębiać zaczynają ich dziedzictwo pradawne.

Poznawszy wszystko, co można w Dziedzictwie pradawnym,
Na swój użytek interpretować je zaczynają.

Siebie ogłaszają Bożymi Posłańcami,
Ale Światu przynoszą tylko Spory i Wojny.

Wykorzystując chytrość i czyny przewrotne,
Oni młodych odciągają od Mądrości.

W próżniactwie bezczynnym ich żyć przyuczają,
Do nieprzestrzegania Tradycji ojcowskich.

I ten, kto usłucha wysłańców Piekła,
Traci swą Drogę i nieśmiertelną Duszę.

Bezdrożami brodzą oni w swoim Świecie,
Lecz Duszę później oni w Piekle pogrążają …

Tylko ten, kto nie posłucha obłudników z Piekła
Ujrzy Białą Drogę, co w Swardze idzie.

Idący w Ciemność, w Ciemności przebywają,
Dążący ku Światłu, Swargę poznają.

Każdy żyjący swoja Droga wybiera,
Swoimi czynami on Wrota otwiera.

Jednym, wrota w Swardze otworzy Bóg Weles,
Innym, Wij do Piekła wskaże drogę …

Tylko żyjącym Bożymi podstawami,
Pomagają z wszech miar wszyscy Jaśni Bogowie …

I ludzie niezmiernie posuwają się w Swardze,
Białą Drogą, według Praw Swarożych.

Iść tą Drogą pomaga im Sumienie,
Ono kieruje na uwieńczenie czynów.

W Chwale Rodów, w Wielkości Ojczyzny,
I odwracając się od wszelkich spraw nieprzyzwoitych.

Wszyscy przodkowie Rodów pomagają idącym,
Aby nie przerwała się ich nić Rodowa …

Nie przetarte szlaki za czartami śmierci,
Dla tych, którzy zrodzili się pod światłem Jariły.

I dlatego Biała Droga ukazuje żyjącym,
Gdzie oni odzyskają wszystkie dawne Siły …
Źródło Życia

W dawnych i dobrych czasach na wspaniałej Midgard-Ziemi, we wspaniałym dawnym kraju, w dawnej i potężnej Asii [1], której ziemie leżały na wschód od Ripiejskich gór [2] i rozciągały się po za granice morza h'Aryskiego [3] i od lodowatego morza Daaryjskiego [4] do największych gór Himawat [5], mieszkały cztery wielkie Rody Asów [6], potomkowie dawnych Jasnych Bogów, cztery wielkie Rody Rasiczów. W pradawnych i dobrych czasach wielcy i bardzo mądrzy Asowie [7] zaczęli przesiedlać się do Azji ze Świętego kraju Daarii [8]. I rozpoczęli Rodowo żyć-współżyć [9] w tym wspaniałym starym kraju od początku czasów pomyślności, gdy jeszcze nasi Wielcy praprzodkowie widzieli na własne oczy na nocnym niebie trzy księżyce [10]. Starożytne i mądre Wielkie Asy nazywały ten wspaniały kraj Świętym krajem, krajem Rodów Asów [11] albo ziemią Świętej Rasy.

Liczne Rody mądrych Asów przywędrowały do tego wspaniałego kraju Asii [12] ze Świętego Północnego kraju, gdzie nasze Trójświetlne Jariło-Słońce [13] nie pragnęło iść na spoczynek [14], byle widzieć na własne oczy błogosławione czyny wszystkich Jasnych niebieskich Bogów i dzieła ich wspaniałych potomków na wspaniałej Midgard-Ziemi.

Początkowo liczne Rody pradawnych i mądrych Asów osiedlali się tylko wzdłuż Irija najcichszego [15], niosącego swoje białe czyste wody po błogosławionej Midgard-Ziemi na Północ ku wielkiemu krajowi Daarii [16], gdyż ziemski Irij [17] był przedłużeniem majestatycznego Niebieskiego Irija, który zwali także Perunową Drogą lub mleczną rzeką z muślinowymi brzegami. Dostojny i piękny Niebieski Irij, upiększający całą Swargę Przeczystą [18], opadał z bezkresnych niebios na Irijskie góry [19] w Wielkiej Asii. On niósł w sobie po Midgard-Ziemi [20] Ożywczą Siłę Swargi Preczystej, napełniając wspaniałościami świętą ziemię pradawnych i wielce mądrych Asów, i ludzie Rodów słusznie nazywali go Czystym Źródłem Życia. Od niebiańskiej czystości wód majestatycznego najcichszego Irija, zamieszkanego przez prastare i mądre Asy wspaniały kraj nazwali Białowodziem [21]. Stary Wszechsław [22] takie nam słowo głosił:

Jak w rodzinnym kraju, w Białowodzieńku,
W świętej ziemi w tak Boskiej
Przepływał szeroki Irij-Ojczulek,
Rozległym nurtem płynąc ku Daarii.
Od Irijskich gór torował on swą drogę,
Przez tysiące wiorst ku morzu niebieskiemu
Przez lasy płynął i dąbrowy,
Źródła żywił, małkie rzeczułki.
Wiele zaznał na drodze swej,
Oglądał piękność na Midgard-Ziemi,
Zachowywał ciepło Jasnego Słoneczka,
Darując je Sławnym Rasiczom [23].


Lecz na wielkich i sławnych przestrzeniach Świętego i wspaniałego Białowodzia oprócz czystego Źródła Życia znajdowało się jeszcze potężniejsze źródło obdarowujące wielką Siłą Witalną. I wielce mądrzy Rasicze nazywali je Największymi Źródłami Życia. Tymi nie wysychającymi źródłami Życiowej Siły były dla Rasiczów Stara Wiera ich praprzodków [24] i najdroższe Źródło Życiowej Siły. Ta Stara Wiera praprzodków podtrzymywała liczne Rody wszystkich potężnych i Sławnych Rasiczów w ciężkich czasach nieurodzaju i surowych życiowych prób. Ta Stara Wiera praprzodków obejmowała wszystkie strony Życia wszystkich starych Rodów Wielkiej Rasy i wszystkich potomków Rodu Niebieskiego. Z niej stale czerpali Pradawną Mądrość i Wielką Siłę dla swych twórczych czynów. W Starej Wierze liczne Rody nader potężnych i Sławnych Rasiczy znajdowały odpowiedzi na wszelkie pytania, które pojawiały się w ich błogim życiu. I zostało opowiedziane baja-słowo to o wielkim Źródle Życiowej Siły w odległych i zamierzchłych czasach, gdy na bardzo wielkie targowisko wielkiego Wiendogarda Irijskiego [25] zjeżdżali się synowie Rodów Rasy Wielkiej i liczni potomkowie Rodu Niebieskiego tak z wszystkich krajów i krain ziemskich [26] … i przed rozpoczęciem wielkiego targowiska, wszyscy przychodzili do Świątyni Rodu i Świątyni wszystkich Jasnych Bogów. I znosili bezkrwawe ofiary Dobremu i Wielce Świętemu Bogu Rodowi i swoim Jasnym Rodowym Bogom i wszystkim niebieskim Bogom-opiekunom za jeszcze jedno pełne dobra i urodzaju lato. Wtedy były niezwykle urodzajne czasy we wszystkich wsiach Białowodzia i Rassienii, gdzie przyjemnie mieszkali i pracowali mądrzy synowie Rodów Wielkiej Rasy. Wszyscy niebiescy Bogowie i matka-przyroda szczodrze obdarowywali swych potomków, wielkich twórców-rzemieślników … Wielka dobroć i opieka ku wszystkim żyjącym swym trudem idzie od wielkodusznego Boga Rodu, mieszkańcy Wiendogarda Irijskiego uważali i czcili go ponad innych Trójświatłych niebieskich Bogów i Bogiń.

I ustanowili na cześć Jasnego Boga Rodu wielkie targowiska i wesołe uroczystości. I przychodzili na te wielkie targowiska z wszystkich uroczysk [27] i pustelni Urmanskich [28] mądrzy srebrnowłosi starcy-bajarze, aby opowiedzieć ludziom Mądrość Starą, którą zachowały ich Rody przez wiele tysięcy pokoleń Rasiczów … i zbierało się w te radosne i szczęśliwe, łaskawe i pamiętne czasy [29] przeogromne mnóstwo ludzi z dalekich i bliskich Rodów Rasiczy, coby posłuchać śpiewne podania Sławnego i mądrego wołchwa Ratimira, przezwanego Słowikiem za śpiewny głos.

Przekazał Ratimir wszystkim ludziom zgromadzonym, Wieści Stare, Wieści Sławne, Wieści Mądre i przepiękne.

znalezine na stronie :
www. Nasza Słowianska Spuscizna
Re: Wedy Słowiańsko-Aryjskie


Wieść Pierwsza


To nie Czas Ptakiem kolorowym przeleciał,
To nie Matka Swa nad Midgardem krążyła,
To samo Wielkie Życie tę pieśń ułożyło.
Nie Jariło-Słńce oświetlało to, co było pieśnią tą,
A Złoty i Jarowielki Dażbóg-Słońce [30],
Który zrodził Życie na Ingard-Ziemi.
A Ingard-Ziemia [31] ta, w Swardze Przeczystej
Wszystko rozkwitło przecudownym kwieciem,
Pachnącym najczystszą Mądrością swą,
Która wieloma strumykami rozpływała się
Po najbliższych Ziemiach [32] Jasnych Światów [33]...
W tamtych odległych i zamierzchłych czasach,
Gdy liczni Przodkowie naszych prapraszczurów
Z wszystkimi Bogami niebieskimi bratali się
I nowe ziemie w Swardze zamieszkiwali,
Zrodził się na przepięknej Ingard-Ziemi,
W cieniu czułego Dażbog-Słoneczka,
Młodzieniec bardzo piękny i urodziwy.
Przyjął Światło od Dażbog-Słoneczka,
Znajdując się w rękach Ojca z Matką,
A od nich dostał Miłość czułą …
Obejrzał cały Świat, w którym był zrodzony,
Uniósł ręce ku Swardze mateczce,
I nazwał Ojciec syna imieniem,
Ładaadom stał się młodzieniec urodzony.
Obdarzony był Siłą Cudowną,
Siłą bojową, Siłą Sławną,
To był boży dar, Dar od Swaroga …
Pod ojcowską pieczą Ładaad wzrastał,
Poznawał Świat, Mądrość Starożytną.
Od siwych dziadków poznał Źródło [34],
W Świat rodzony początkowo był …
I do kręgu lat [35] Ładaad dowiedział się,
O innych światach w Swardze Mateczce,
Jak w tych Światach płynie Życie,
Jak wypełnia się tam Wolę Bożą [36] …
W błękicie nocy, kiedy księżyce [37] śpią,
Patrzył na gwiazdy on, w myślach zatopiony.
W inne światy kierował swe spojrzenie
I Dusza rwała się w ślad za myślami.
Lecz znał on Rodowy Filar [38],
Że dwa kręgi lat ma być z Rodzicami [39].
Od Ojca poznać powinien on,
Jak kierować sprawami zgodnie z Sumieniem …
Jak przyszła pora, zmężniała postawa,
Siłą nalało się ciało dziarskie,
Ładaad poszedł po Ingard-Ziemi,
Poszukać Losu swego [40] i towarzyszy [41].
Z lekkim sercem ruszał w drogę,
Za Losem swoim podążając [42],
I z rodzicielskim błogosławieństwem [43] …
Pierwotna droga jak Tradycja każe,
Ładaada skierowała w Święty Las [44],
Gdzie w ciszy lasów stała pustelnia-sanktuarium [45].
W pustelni leśnej Starzec stary żył,
Znał on Bogów, wszystkie Światy z gwiazdami [46]
Doświadczenie Życia miał wieloletnie.
Starzec żył w lesie dziewięć wiecznych lat [47]
Przecież po to była Wyższa Wola Swaroga [48].
W tej pustelni leśnej Ładaad przeżył
Osiem długich lat i trzy miesiące [49]
Poznawał on istotę wielu rzeczy …
Osiągał sukces w trudzie, tworzenie z rozkoszą
I mądrość poznał w rozmyślaniu,
On u Starca długowiecznego był w naukach.
Starzec ukazał mu Sens Wszechświata [50],
Jak materializowało się Prawo Bogów Światła,
I Życie kwitło w ziemiach dalekich [51] …
I w wyznaczony czas [52] Ładaad wiedział
O ośmiu Drogach [53], co miedzy gwiazdami leżą,
Jak płynie w nich czas przemijający [54] …
Miarową drogą [55] związał Ingard i Midgard,
Światy Złotych Słońc w rękawie jednym [56].
Aby przejść tę drogę, trzeba odwiedzić
Mnóstwo ziem obok jaskrawych gwiazd [57].
Duszę Midgard  zwał korowodem snów,
Gdyż zebrała Mądrość liczny gwiazd [58],
Którą zachowują zamieszkujący ten Świat [59].
W Świecie tym dalekim, a bliskim Granicy [60]
Jest Źródło Życia na świętej ziemi
Ono żywi Dusze żyjących na Midgardzie …
Lecz mnóstwo czasu w Swardze upłynęło
I zmieniło się Życie na tej Midgard-Ziemi,
Gdzie niegdyś przebiega Rasy cudowna Droga [61].
Dla czterech Światów [62] rodzinnym stał się Midgard
I podzielił się Świat na mnóstwo narodów,
Gdzie każdy zachowywał tylko pamięć o Bogach.
Stateczność ruchu naszego Świata [63]
Po Swardze najczystszej była pierwotną,
Lecz droga jego często Granicę przekracza [64] …
I Bogowie nieustannie wyglądają za Midgardem
Chroniąc Źródło Życia przed tymi, co zrodzili się
W Piekielnym Świecie, co w Bezdennej Otchłani.
Złote wajtmary [65] ten Midgard ochraniają
Od sił nieznanych z Mroku zszedłszych [66],
Aby nie czynili rzeczy niepotrzebnych.
Nieżyty i nieludzie i wszelkie biesy [67]
Starają się napić ze Źródła Życia
Aby Siły mieć równe Swardze.
Sumienie, jako Najwyższe Prawo wszechświata,
Nakazuje zachować wszelkie Źródła Życia,
Coby rozwój w Swardze wrócił [68] …
I Bogowie niosą na Midgard swoją Mądrość
Świetlnych potomków swych nakłaniając ku temu,
Coby tylko Sumienie miarą było.
Z różnych gmachów Swarożego Kręgu [69]
Na Midgard schodzili Jaśni Bogowie [70]
I każdy ludziom dawał instrukcje …
Dla prawego Życia w Czasach Ciemnych [71]
Kiedy ten rękaw znów powróci do Światła
I Bogowie ze Swargi wrócą do Potomków …
Tak nauczał Ładaada ten Starzec w pustelni,
Co stał wśród Świętych Drzew
Dających Siły w poznaniu długim …
Przeminęło wiele lat od tej pory wspaniałej
Wyrósł-zmężniał Ładaad na Ingardzie
I wypełnił wszystko, co przewidziane przez Ród …
Zebrał razem współbraci-towarzyszy
Na niedużą ognistą wajtmarę
Los ich niósł z Ingardu po świecie …
Miarowo mknęli drogą po Swardze
Poznali wiele Światów i Losy ich
I wkrótce przybyli do Midgardu …
Z zaszczytem i honorami ich przyjęli
Głowy Rodów i wyznawcy Słońca,
Co zaludniali Świętą Ziemię …
Żyć zaproponowali w Asgardzie na Iriju [72],
Oczami ujrzeć piękno Białowodzia,
Ucieszyć biesiadami ze starszymi Rodów.
W jednomyślnej zgodzie współbraci-towarzyszy
To zaproszenie z czcią przyjęli,
Czym radość sprawili Rasie Wielkiej.
Dwudziewięć dni [73] trwała uczta przewielka
Na chwałę przybyłych z praojczyzny dawnej,
Gdzie żyły Rody Pradawnej Rasy [74] …
Ale czas przyszedł i uczty ucichły
W różnych krajach całej Ziemi Świętej Rasy
Współbracia-towarzysze w drogę się zbierali.
Zobaczyć naocznie cudowną ziemię
W kręgu równości oni postanowili,
Aby wszystko później opowiedzieć przyjaciel-przyjacielowi.
Tylko Ładaad zostawał w Asgardzie
Na prośbę Strażników Mądrości Starożytnej
Rozmawiając z nimi o wieczności Życia …
Poprosił ich by opowiedzieli o miejscu
Gdzie zachowane jest Życia Źródło
Ażeby naprawdę jego Siłę poznać …
Na to pytanie nie odpowiedzieli Starcy
Cień rozmyślań ich oblicza skrył
I milcząc rozeszli się z dąbrowy …
Kilka dni Strażnicy Mądrości
Spór wiedli gorący na ten temat,
Warto li gościa wpuszczać do Źródła …
Nagła jego wszelka dobroć to li wybieg,
Coby do Źródła Życia dotrzeć,
Aby uczynić tam niegodne czyny …
Przecież jeszcze w pamięci żywe zdarzenie,
Jak spróbowali z Piekła przychodzący
Wypić ze Świętego Źródła Życia.
Podawali się za Strażników
Na Midgard przybyłych z Rady Trójświetlnej,
Co Mądrością wiele Światów oświetlała …
Spór rozwiązał Darysław wielce mądry,
Najstarszy z długowiecznych,
Który przeżył już sześć Kręgów Życia [75].
Przed wprowadzeniem gościa do Źródła
Niech on opowie Słowo Magiczne,
Co otwiera Sens Wszechświata …
Ładaad z Darzysławem na długo skryli się
Przed wzrokiem ludzkim w Gaju Świętym,
Gdzie Starcowi odkrył Magiczne Słowo …
Chwałę wznosił Ładaad wszystkim Strażnikom
Za to, że chronią oni Życia Źródło
Od nieżytów wszelkich z Piekła zszedłszych.
Dary z Ingardu wręczył Strażnikom
Z czystego serca, z Sumieniem jasnym,
Aby zniknął w sercach ich trwoga …
Przyjęli dary wielce mądrzy Starcy
W Sanktuariach Kapiszcza je umieścili,
Coby na nie ludzie Rasy patrzyli …
A najpiękniejszym i potrzebnym dla Rasy
Zestaw przykazań jasnych uznawali,
Nakreślili je runami w Santiach …

  Tak mówił Ładaad przed Starcami

  Co strzegli całą Mądrość Midgarda
  Dla wszystkich pokoleń Rasy Wielkiej …
  Tylko zostało nakreślone słowo ostatnie
  Do Starców przyszedł Darzysław wielce mądry
  On prowadził Ładaada ku Źródłu …
  Tajną Ścieżką szli po spiralach
  Różne rozmowy prowadzili miedzy sobą
  I obserwowali, żeby ich śladem nikt się nie skradał [80].
  Jak tylko ścieżka przyprowadziła ich na miejsce
  Zniknął Darzysław wśród Drzew Świętych
  Gościa opuścił przy Krynicy [81] cennej …
  Wypił Ładaad ze Źródła Życia
  I Siły otworzyły się w nim nieznane,
  Które Jasnym Bogom od Początku darowane …
  Poznawszy wszystkie Siły, co w nim obudziły się
  On Ród Niebieski natychmiast wysławił
  I z Darzysławem do Asgardu wrócił się …
  Ładaad odwiedził wśród wielu narodów
  W różnych krajach na Midgardzie pięknym
  Wszędzie poznawał dzieło boże …
  Współbracia-towarzysze znów wszyscy zebrali się
  Jeden drugiemu opowiedział wszystko, co poznali,
  A po pożegnaniu, w Swargę odeszli...


  Na tym zakończył Ratimir swoją pieśń. Wiadomość rozkoszna w sercach została, ona na ustach i w Rodach zachowa się …
  Na następny dzień na targu Wiendogarda ludziom przybyłym kontynuował opowiadanie i nową wieść opowiedział narodowi …  Wieść Druga


  W tamtych odległych i zamierzchłych czasach,
  Biło się Czyste Światło [82] z Siłą Piekielną,
  Porodził on Życie w Swardze Mateczce,
  Piękno Światło niosło w Pierwotny Świat.
  Lecz nie chciała Ciemność Światłu ustępować
  I wydobyła  Piekło na Świat boski.
  Zachciało się Ciemności Swargę zawłaszczyć,
  Wszystkie Światy wywrócić, tak na Ciemną Drogę.
  I nie dać pięknem Świat otulić cały,
  A zasiać w nim kłótnie ze sporami.
  Odgłosy bitew wnikały w Świat,
  Co zamieszkały był na Midgard-Ziemi.
  Na samym pograniczu [83] była ta ziemia
  I na niej żyła Rasa Światła Czystego [84].
  O Bogach i witeziach wspominają ludzie,
  Jak oni ochraniali na Midgardzie świat.
  Tysiące lat minęły jak nie było Leli,
  Co jaśniała na niebie także w boży dzień.
  Lela [85] nad ziemią Ciemności zebrała siły,
  Coby Midgard poruszyć, Swobody i Bogów.
  Tarch [86] dowiedział się o planach i zniszczył Lelę,
  I wszystkie wojska ciemne rozbił Dadźbog.
  Ale wieki minęły i znów Siły Piekła
  Na ziemię przeniknęły i czyniły zło.
  Witeziowie i Bogowie bili się z Piekłem mocno
  Nie szczędzili życia, coby Ciemność usiec.
  Bitwy były długie, tylko Bogowie pamiętają
  Ilu w tych sieczach [87] bojów poległo.
  Wielu nie wiedziało, po co ta rzeź
  Ile krwi rodów zlało ziemię.
  Ale chronili wierni Światłu i Swarogowi
  Naczynia Źródła Życia od najazdów zła.
  Podanie jedno zachowało się o bitwie
  Jak Radmir-wojownik Źródło ochraniał.
  Było to wydarzenie pod twierdzą Arkolny [88],
  Co chroniła sioła na południe Ripiejskich gór.
  Kiedy setki żołnierzy odeszły do Skitji [89],
  Coby od ruiny chronić pogranicze.
  W Arkolnie został tylko ranny żołnierz,
  Nad którym wołchwy tworzyli potwory [90].
  Zabliźniali mu wszystkie rany od cięć,
  Jakie Radmir otrzymał na pograniczu.
  Nikt nie mógł wiedzieć na jak długo wybyli
  Sławni witeziowie do Skitiji Jasnej.
  Droga ku pograniczu długa, nie bliska,
  Miesiąc dla konnych, a pieszo znacznie więcej …
  Życie płynęło cicho w siołach Arkolny,
  Dawno na Źródło nie było najazdów.
  Wołchwy zaleczyli wszystkie rany Radmira,
  Każdego dnia do Źródła go prowadzili.
  Ale szybko przyniósł kruk czarne wieści,
  że wróg podkrada się do Źródła Życia,
  Wołchwy postanowili powiadomić Arkolnę
  O czarnych wieściach im wiadomych.
  Z Rodami zdecydowali, jak strażnice postawić,
  Coby zburzyć ten plan ciemny.
  Radmir pokłonił się z mężom wielce mądrym,
  Zamysł swój do roważenia im przedstawił.
  Obsiać pola wokół Źródła Życia
  Cudo-trawa, co Swarożą zwie się.
  Skryje ona przed wrogami to Źródło,
  I zginą wrogowie od Swarożego Gniewu.
  Ta cud-trawa jak głosiło podanie,
  Widzenia rodzi z pomysłów naszych.
  I każdy, wdychający aromat cudotrawny,
  Z Woli Swarożej siebie osądza.
  Dawno tej trawy nie widzieli na świecie,
  Tylko u Żerców nasiona te są przechowywane …
  Spierali się długo Wołchwy srebrnowłose,
  Siać trawę li zebrać oddział ochotniczy.
  Dij [91] Swiatogor rozwiał wszelkie wątpliwości
  Nakazał wykonywać dwa rozwiązania.
  Radmirowi wydać nasiona ze składu,
  Coby obsiał pola wokół Źródła.
  Tak w dwa tygodnie [92] zebrali oddział ochotniczy,
  Coby obronić Arkolnę przed wrogami …
  Wszystko zostało wykonane według Dija słów
  Pola wszystkie obsiane i boje wszyscy zebrani.
  Dij Swiatogor potajemnie powiedział Radmirowi
  O cud-trawie i cennym Źródle.
  Jak Życia Źródło wszystkich siłami obdarza
  Ludziom, Bogom i rozlicznym roślinom.
  Że odkrywa ono w Istocie każdej,
  Jakimi darami ono Życie obdarza …
  W Bogach otwiera ono skryte Siły,
  Ludzi obdarza ono zgodnie z ich myślami.
  Tajemnice narodzin traw wokół Źródła
  Dotychczas nieznane ludziom wszystkim były …
  Rośliny każdej obok Źródła
  Właściwości zamieniało i wzrost pierwotny.
  Grzyby rosły do arszynu [93] nad ziemią,
  Ale kamiennym ciałem były obdarzone.
  Kobyla trawa wzrastała do piędzi [94],
  A jagoda śpiączki [95] wyrastała jak drzewa.
  Co tyczy się z Swarożej trawy,
  Kiedy godzina wybije i zaczną się wzejścia?
  Co da trawie Życia Źródło,
  Na to pytanie  Kapłanie odpowiedzi nie mieli.
  Zostało li tylko powierzyć siebie w ręce Boże
  I przygotować się do spotkania z wrogami …
  Dwa długie tygodnie upłynęły niepostrzeżenie,
  Trawy Swaroże wzrosły na pół miary [96].
  Nikt z Rodów nie chodził do Źródła,
  Tylko Radmir widział na własne oczy cud-trawę.
  On ze wzgórza kierował spojrzenie w doliny,
  Mając nadzieję ujrzeć zbliżających wrogów.
  Na początku siódmego od siewu tygodnia,
  W dali zakłębiły się chmury pyłu.
  To wrogowie pędzili na koniach, jak cienie,
  Mając nadzieję skrycie dostać się do Źródła.
  Zostały li tylko dwa wschody Jariły
  I wróg dosięgnie Źródła Życia.
  O tym opowiedział Radmir Swiatogorowi
  I Starcom-Żercom, co w Kapiszcie byli.
  Przyjęli Żercy całkowicie słowo bojowe
  I teby Bogom przynieśli wszelakie [97].
  Swiatogor dał Radmirowi swoje całowanie [98]
  I słowo dobre na drogę walczyć idącym [99].
  I odszedł Radmir ku Źródłu Życia
  Ciało swe on skrył pod kolczugą.
  Zasadzkowy schron [100] wyprawił [101] w dąbrowie
  Nikt nie zauważy i spojrzeniem nie znajdzie.
  Obok schronu na polance przy Kamieniu [102],
  Najdroższe Źródło Życiowej Siły.
  Odkryło w Radmirze sens Życia,
  Więź Rodową z jego Przodkami odkryło.
  Stali oni wokół niego zwartym szykiem,
  Każdy mówił rady wielcemądre.
  Jak wyniszczyć wszystkich wrogów Światła Czystego,
  Jak obronić to Źródło najdroższe.
  Zbliżała się północ w najdroższej dąbrowie
  Ucichły wszystkie ptaki, nie słychać ich trelów.
  Miesiąc niebieski migocząc z gwiazdami,
  Oświetlał księżycowym światłem las i polany,
  Tak wiatry Strzyboże z diabłami grały
  Szmer nocny chowając wśród drzew.
  O północy dąbrowa napełniła się szumem
  Rżeniem koni i oddechem śmierdzącym,
  Mowy krtaniowe w cudzym narzeczu,
  Mieszały się ze skrzypieniem i dźwiękiem broni.
  Jak tylko wrogowie na polanę wstąpili
  Uwagę przykuł aromat cudotrawny,
  On napełniał serca ich niepokojem.
  Przed wzrokiem u nich zradzały się widzenia,
  One wypływały z głębi ich świadomości
  I materializowały się w nieprzerwane koszmary.
  Przed wrogami ze schronu Radmir pojawił się?
  Za nim wieloszeregiem zjawiły się drużyny.
  Światło rodu Radmira, wielce mądrzy Przodkowie,
  Potomkowi w walce pomóc postanowili.
  Piękni witeziowie w zbrojach jaśniejących
  Miecze obnażywszy rzucili się na wrogów.
  Dziwna bitwa zaczęła się pośrodku polany,
  Widma biły się na równi z żywymi.
  Wszystkim wrogom witeziowie majaczyli wszędzie,
  Blask ich mieczów oślepił oczy bezlitośnie.
  Bitwa mieczami do świtu dzwoniła,
  W niej padli wrogowie, miedzy sobą walcząc.
  Rankiem w promieniach wschodzącego słońca,
  Brodził po polanach Radmir samotnie.
  On słowo pełne dobra dawał swoim Przodkom,
  Za pomoc okazaną w bitwie wielkiej.
  Uśmiechali się do Radmira szczęśliwie,
  I przepadli w wieczność poszedłszy przez dąbrowę.
  Tak ochronione zostało najdroższe Źródło
  Od wszelkiej szkody i wrogów zniszczenia …


  Na tym skończył Ratimir swoją pieśń. Wieść o Radmirze w sercach wszystkich została, ona będzie żyć na ustach Jasnej Rasy, w rodach jej opowiadać będą potomkom …
  Na następny dzień kontynuował opowiadanie i nową Wieść opowiedział wszystkim ludziom …  Wieść Trzecia

  To zdarzyło się w ten odległy czas,
  Gdy wracała z Drawidii [103] Rasa.
  Wracali [104] do swego Białowodzia,
  Do rodzinnych ognisk i do Źródła Życia.
  Długo szła Rasa obok rzadkich osiedli,
  Które spotykało się w tej Arimii [105] pradawnej.
  Wszak niegdyś Chwała żyła wśród Arimów [106]
  I Bogowie bywali [107] w kraju Podniebnym [108].
  Póki ich władca [109] Prawa nie naruszył
  Postanowiwszy połaszczyć się na dzieła Rasy [110].
  Dostatek i szczęście uniósł Wiatr Boży [111],
  Smutek i przygnębienie wszystkich Arimamów dopadły.
  Wielki Smok [112] pokonany został w bitwie,
  Gdzie z Rasą Wielkiej on bić się próbował [113].
  Kiedy Letni Krąg od nowa rodził się [114],
  Aryman [115] i Asur [116] nowy świat uczynili [117],
  Coby ich ludzie żyli w pokoju i przyjaźni,
  I wszelkich nieszczęść innym nie przysparzali.
  Nie można stwarzać zbędnych czynów,
  I niszczyć dzieła o szczęściu marząc.
  Nikt nie może tworzyć swej doli,
  Wznosząc je kosztem szczęścia innych,
  Gdyż tak z dawna nakazywali nam Bogowie,
  Dobro czynić i chronić je mocno …
  Drawidzi i Nagowie [118] tę Mądrość poznali,
  Kiedy nasi Przodkowie podarowali nim Wedy [119].
  Odstąpili od czynów nieprzyzwoitych [120],
  Poznawszy odwieczne Niebieskie Prawa [121]...
  Pełne dobra czyny [122] wykonywać na Midgardzie,
  Całej Rasie Wielkiej nakazali Bogowie.
  Według Niebieskich Praw i Sumienia słuchając
  Oni tworzyć powinni w Ciemny Czas [123],
  I przyuczyć żyć po Bożych Prawach [124],
  Inne narody w Midgardzie pięknym …
  Rodom tworzyć pomagała Boża Siła,
  Na czyny pełne dobra ich Życie kierując …
  Napędzało Rasę najdroższe Źródło,
  Co zachowywało się w uroczyskach starych …
  Przewidywali Ciemnicę na Midgardzie Bogowie,
  I Rasy potomkom pomóc postanowili …
  Działo się to w pradawnych czasach,
  Kiedy trzy księżyce nad Midgardem jaśniały.
  We wnętrzu ziemi umieszczone było Źródło,
  Ale dostęp ku niego skryty w uroczyskach dawnych.
  W głębinach ziemskich gromadził Siłę,
  W różnych miejscach na powierzchni wypływając.
  Ale wieczne Źródło Boskiej Siły
  Nie w każdym kraju świętej Rasy wybijało,
  A tylko w miejscach, gdzie zgodnie z podaniami,
  Bogowie w Midgard Siły Życia włożyły …
  Obdarzali Świat Boskim Zamysłem
  Ku wielkim celom Rody kierując …
  I oto, wracając ku rodzinnych chramom,
  Z rodzinnych Stron nadeszły czarne wieści.
  Wrogowie skrycie wdarli się w progi [125]
  Niszcząc Świątynię nad h'Aryjskim morzem [126].
  Ich celem odszukać najdroższe Źródło,
  Aby Rasicze Siły na zawsze straciły …
  Siedem kręgów [127] pośpiesznie w drogę skierowało się
  Bez ustanku gnali na koniach złotogrzywych.
  Za sześć dni u brzegów h'Aryjskiego morza,
  Ujrzeli pogorzelisko w miejscu Świątyni pradawnej.
  Na Krody [128] złożyli wszystkie ciała zabitych,
  I Ogień Święty zapalili zgodnie z obrzędem.
  Stypę zrobiwszy [129] po Obrońcach Światła,
  Na poszukiwanie wrogów dwa oddziały pomknęły.
  Jednym dowodził Irysław wielce mądry,
  I trzydziewięć witeziów [130] z nim było.
  Podążył oddział ich we wschodnie ziemie,
  Za morzem leżące, na wschodzie Jariły [131].
  Tam Rasicze wyklętych ślady znaleźli [132],
  Prowadzące ku dawnemu Źródłu Życia.
  Ale wróg nie dojrzał [133] tej najdroższej ścieżki,
  Po której wołchwy do Źródła chodzili.
  Ich licho kręgami wodziło po leśninie
  Próbując zwabić do wodnika na bagna.

  Drogami nieprzetartymi przy wierzchołkach Białego Kamienia
  Szedł Darzysław na czele drugiego oddziału.
  Ich cel - zamknąć wszystkie drogi odwrotu
  Tym, którzy naruszyli spokój Świętej Rasy.
  W trzecią noc od pamiętnej Stypy
  Obozowisko wrogów Irisław odkrył.
  Noc okryła witeziów ciemnym płaszczem
  Pomagając im podkraść się do obozowiska.
  Jasne Sokoły przez Bożego Ducha prowadzone
  Uderzyły razem na wszystkich wrogów obcych.
  Wielu wrogów z pola walki zbiegło,
  Mając nadzieję skryć się przed Prawem Odwetu,
  Ale w ciemnych miejscach przy wierzchołkach Białego Kamienia
  Na wrogów czekała Darzysława drużyna.
  Nikt z wrogów nie uszedł rozliczenia,
  Według Sumienia każdy został ukarany.
  Gorzka Lekcja niech wrogom będzie wieścią,
  Że Ziemia Święta Rasy zła nie wybacza.  Na tym skończył Ratymir swoją pieśń. Ona będzie żyć w sercach całej Rasy, ją w Rodach opowiadać będą potomkom, a także na targowiskach u Wiendogarda …  1. « Rodzinny Związek wasz, który pogłębiony Starą Wierą praprzodków waszych, niech powstaje na wielkiej zasadzie, niosącej Duchową Swastykę »
  2. « Wiedzcie, że Równowaga [76] wlewa się do przeciwległych gmachów Kręgu Swa [77], oprócz swastycznego [78] i trójswastycznego [79], gdyż te niebieskie gmachy rodzą nie Równowagę, a wzajemną miłość i płodność »
  3. « Zachowujcie ludzie w wielkich i w małych Rodach waszych Starą Mądrość praprzodków waszych i niebieską Mądrość Jasnych Bogów waszych »
  4. « Wyższa niebieska Prawda Swargi staje się dostępna i zrozumiała tylko tym z ludzi Rasy Wielkiej, którzy dążą ku wyżynom kreacji wznosząc się po Bożej Złotej Drodze Duchowej i Duchowej doskonałości »
  5. « Chrońcie wyższą niebieską Prawdę przed Ciemnymi Siłami i nieświadomymi ludzi z uśpionymi Duszami i z zatwardziałymi sercami, gdyż zdobywszy Mądrość o wyższej Prawdzie, przeinaczą oni niebieską Prawdę Swargi i skryją przed wzrokiem szukających Złotej Drogi Duchowej i Duchowej doskonałości »
  6. « Przekazujcie Mądrość dobrego działania, co chroni Rody wasze, potomkom waszym. I tak niech przechodzi Mądrość ta z Ojców na synów i z Dziadków na wnuków »
  7. « Chrońcie piękno ziemi ojczystej waszej dla potomków starych Rodów waszych, pomnażajcie piękno ziemi ojczystej, ku chwale Bogów tak i Przodków waszych »
  8. « Nie wpuszczajcie zła i gniewu niesprawiedliwego w Dusze wasze, gdyż zaciemnią one Dusze wasze i serca wasze staną się zatwardziałe »
  9. « Nie przysłuchujcie się głosowi tych ludzi, którzy mówią, że utracona Najwyższa Prawda Swargi i Mądrość Jasnych Bogów waszych, ponieważ oni sami nie wiedzą, o czym głoszą, albowiem nie można zgubić tego, co połączone z Duszami i sercami waszymi »
  10. « Święty obowiązek każdego mężczyzny ze starych Rodów Rasy Wielkiej i wszystkich potomków Rodu Niebieskiego zrodzić synów, aby zostali kontynuatorami dawnych Wielkich Rodów »
  11. « wielki obowiązek każdego mężczyzny z Rodów Rasy Wielkiej - zrodzić córki, albowiem im należy narodzić dzieci dla przedłużenia dawnych Wielkich Rodów »


  Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą    William Bill Cooper
     

       This way people in India get Wedas from Ariers...

  Harati  i dla nadchodzących czasów
  w tej Haratii Światła
  nakreślonej Darrungom Wirritom.
  Wzniósłszy Chwałę wszystkim
  Jasnym Wysokim Bogom,
  i Wielkiemu Rodowi Niebieskiemu,
  tak ujrzycie sercem swoim,
  wielkość Światów Światła, przez to,
  co opowie pieśń czarownika Sładagora,
  w da'Aryjskim Rodzie Parda zachowywana.
  ................
  Milenia lat temu,
  a być może i wczoraj,
  gdyż Wieczność nie zna
  ograniczenia w czasie,
  w Jasnym Świecie Arlegów, który obejmuje
  dwieście pięćdziesiąt sześć wymiarów,
  odbyła się Wielka Assa,
  Wielka bitwa Sił Światła i Ciemności.
  ................
  ................
  Jeden ze Szlachetnych Arlegów - Czarnobóg,
  postanowił, za pomocą chytrości,
  obejść ustanowione przez Boga Swaroga
  Wszechświatowe Prawa wspinania się
  po Złotej Drodze rozwoju duchowego.
  I mówił on współbraciom swym:
  Jeśli, my, Szlachetne Arlegi,
  zdejmiemy Ochronne Pieczęcie
  z Ukrytej Starożytnej Mądrości
  swojego Świata dla Światów niższych.
  Wtedy zdejmą zgodnie z Prawem
  Boskiej Zgodności
  i dla nas Ochronne Pieczęcie
  z Ukrytej Starożytnej Mądrości
  wszystkich Światów Najwyższych.
  I otworzy się swobodne przejście w górę
  po Złotej Drodze rozwoju duchowego
  dla nas, Szlachetnych Arlegów,
  a także pomoże Wiedza ta
  wszystkim Duchom i Duszom z różnych Światów,
  znajdujących się poniżej Świata Arlegów,
  poznać Ukrytą Starożytną Mądrość
  wszystkich Światów, a poznawszy, stanąć obok
  z Bogiem Swarogiem i innymi Swarożycami...
  ................
  ................
  Ale spotkał Arleg Czarnobóg
  godny odpór w osobie
  Szlachetnego Arlega - Białoboga,
  Naczelnego Strażnika Ukrytej
  Starożytnej Mądrości Świata Arlegów,..

  ..  ´ Księga Światła (Harati Światła) Harati 1-4 (przekład z da'Aryjskiego) - Stare Aryjskie Podanie o narodzinach Świata. Jedna ze świętych ksiąg Starowierców-Inglingów, wraz z Indyjskimi Wedami, Awestą, Eddami, Sagami (Sagą o Inglingach). Przekład zrealizowany w latach 60 - tych XX wieku przez kilka wspólnot Kościoła Staroruskiego. Księga sakralna, jednakże nastał taki czas, gdy wszystko zostaje ujawniane, dlatego seniorzy Kościoła Staroruskiego pod koniec 1999 roku pozwolili na publikację. ´  Haratia pierwsza

  Początek

  W Lato Kapłanki Ognia,
  na pięćset siedemdziesiąt szóstym Kręgu Życia
  od Wielkiego Przeniesienia się z Daarii,
  według Kręgolecia Czisłoboga naszego [1],
  w Dzień trzech Księżyców [2],
  w czcigodnym Asgardzie Iryjskim [3],
  dowiedzcie się, dziecięta Rasy Wielkiej
  i potomkowie Rodu Niebieskiego,
  o czasach starodawnych,
  o Mądrości starożytnej przez Kapłanów zachowanej,
  o Początku wszystkiego ludziom nieświadomym
  i dla nadchodzących czasów w Harati [4] Światła
  nakreślonego Darrungom [5] Wirritom.
  Na Chwałę Bogów, w Wielkości Rodu,
  tak pojmiecie sercem waszym
  wielkość Świata przez to,
  co opowie pieśń wołchwa Sładagora,
  w Aryjskim Rodzie Parda [6] zachowywana.
  ................
  ................
  Niegdyś, a raczej wtedy,
  gdy jeszcze nie było czasu,
  nie było Światów i Realności,
  nami, ludźmi, postrzegającymi,
  był nie nieucieleśniony,
  tylko jeden Wielki Ra-M-Ha [7].
  On przejawił się w Nową Rzeczywistość
  i od postrzegania Nowej
  Najdalszej Nieskończoności
  rozświetlił się Wielkim Światłem Radości.
  I wtedy pojawiła się
  Nieskończona Nowa Wieczność
  w Nowej Rzeczywistości rodząca się,
  i nieskończona liczba jej przejawów objawiła się.
  Tak pojawiło się to, co my, ludzie,
  jako przestrzenie Światów
  Jawi, Nawi i Prawi postrzegamy.
  ................
  ................
  Jak tylko Wielki Ra-M-Ha
  przejawił się w Nowej Rzeczywistości,
  w nieskończonej Nowej Wieczności pojawiło się
  przeogromne absolutne coś,
  а że było nie tym,
  czym przejawia się Wielki Ra-M-Ha,
  to przeogromne absolutne coś
  skrywało w sobie zaczątek zła, gdyż wszystko,
  co z najwyższego punktu widzenia
  Doskonałe niedoskonałym jest,
  objawia się względnym złem.
  I kiedy Wielki Ra-M-Ha oświetlił się
  Wielkim Światłem Radości,
  z niego rozlał się Wielki potok Inglii [8],
  Pierwotnego Żywego Światła,
  czyli dech Jego nieopisany,
  popłynęło Światło nieopisane
  i zabrzmiało coś Wielkiego.
  ................
  ................
  W tę chwilę, gdy Pierwotne Żywe Światło
  odeszło nie mniej niż
  na jedną światową dolę linii
  od Największego Źródła Inglii,
  to Pierwotne Żywe Światło
  przestało być częścią tego,
  którego my, ludzie, zwiemy Wielki Ra-M-Ha,
  jak światło od Słońca Jariły
  albo szczapy płonącej
  nie objawia się Słńcem-Jariłą lub szczapą.
  Pierwotne Żywe Światło
  gnało przed sobą mgłę
  przeogromnego absolutnego czegoś,
  Boskiego Światła pozbawionego,
  a w niektórych miejscach
  prześwitywało ją, nie zostawiając śladu;
  w innych miejscach jaśniało jaskrawym światłem,
  Wielkie Obszary zalewając,
  co raz dalej i dalej
  lał się potok Światła oślepiającego.
  ................
  ................
  Ale czym dalej odchodziło
  Pierwotne Żywe Światło od tego,
  kogo my, ludzie, zwiemy Wielki Ra-M-Ha,
  tym mniej jasne było Światło Inglii,
  wszystko bardziej i bardziej rozszerzone
  i oddalając mgłę niebytu,
  mgłę pustki.
  W każdym skupisku
  Pierwotnego Żywego Światła
  wiele Światów i Realności pojawiło się.
  I oto daleko-daleko od tego,
  kogo my, ludzie, zwiemy Wielki Ra-M-Ha,
  ostatni raz rozlało się
  Pierwotne Żywe Światło jego,
  jako skupiska Wielkie.
  W tym Pierwotnym Żywym Świecie
  pojawiły się istoty żywe,
  gdyż Życiodajną była Inglia.
  ................
  ................
  ................
  Część Pierwotnego Żywego Światła
  znalazła ujście w doliny głębokie
  i tam z ciemnością i mgłą zmieszała się.
  Pojawiły się Pierwotne Rozbłyski, z których
  nasz Wszechświat i Wszechświaty
  wyżej rozmieszczone narodziły się.
  Ale wszędzie, i na górze i na dole,
  jak rzeka niebieska, szło pasmo
  Pierwotnego Żywego Światła,
  z mgłą nie mieszającego się,
  nazywane Złotą Drogą,
  albo Niebieskim Irijem.
  Z góry do samego dołu w Nowej Rzeczywistości
  od powierzchni Niebieskiego Irija
  odbijały się Światy różne,
  a w nich rozwijały się Realności osobliwe,
  przez osobliwe istoty zaludnione.
  ................
  ................
  Im wyżej rozmieszczone Realności,
  tym większą liczbą zmysłów
  były obdarzone istoty je zaludniające;
  i w każdym miejscu Złotej Drogi
  bynajmniej nie jedna Realność została rozmieszczona,
  a mnóstwo rozmaitych Realności,
  przy czym istoty, je zaludniające,
  posiadały jednakową ilość zmysłów,
  lecz różne były zmysły istot
  w tych Rzeczywistościach,
  razem względem siebie leżących
  Taka nasza nieskończona Nowa Wieczność
  w Nowej Rzeczywistości,
  w niej palą się jeszcze Wielkie Skupiska
  Pierwotnego Żywego Światła,
  słabym odblaskiem którego
  nasze Słońce pojawiło się.
  ................
  ................
  Pierwotne Ożywiające Światło
  łączył mnóstwo Realności,
  rodząc Wielkie Drzewa Światów [9].
  Jak gałęzie drzewa połączyło
  Pierwotne Żywe Światło
  Listeczek-realność
  z potężnymi jaśniejącymi pniami,
  a pnie Drzew Światów
  korzenie swe zapuszczały
  w bezkresną Nową Wieczność,
  zrodzoną w Nowej Rzeczywistości,
  i Jasną Siłę Drzewa Światów otrzymują
  z Jasnych Wód Niebieskiego Irija [10].
  Tak został stworzony Wyrij Sad [11],
  zajmujący połowę Swargi Niebieskiej.
  ................
  ................
  ................
  Inaczej powstały inne nieskończoności
  w naszej nieskończonej Inglii istniejące.
  I tam, wysoko w górze, ale daleko od tego,
  którego my, ludzie Wielki Ra-M-Ha zwiemy,
  tam, gdzie rozlały się Wielkie Skupiska
  Pierwotnego Żywego Światła,
  tam znajdują się nasi Najwyżsi Bogowie,
  jednego z których my Swarogiem [12] zwiemy,
  a który Bogiem Światów i Realności
  naszej Nieskończonej jawi się.
  ................
  ................
  Swarożyców więcej jest niż Nieskończoności
  w naszej Wiecznej Inglii istniejących.
  Ci z Jasnych Bogów, którzy nie objawiają się
  Wyższymi Bogami Nieskończoności,
  w jaśniejącym Świecie siły duchowej [13] przebywają.
  Nieskończenie wielcy i Nieskończenie potężni
  w porównaniu z nami Swarożyce:
  możemy mówić o nich,
  jak o Wszechdoskonałych,
  Wszechmocnych, Wszechdobrych i Wszechwiedzących.
  ................
  ................
  Mamy rację, stawiając Najwyższych Bogów
  przed wszystko nam dostępne,
  przez nas pojmowane.
  Ale każda z żyjących w każdym z nas
  istot w najmniejszej cząstce,
  wokół pierwotnej osnowy obracającej się,
  tak ma się w mocy swej do Swarożej,
  jak Swaroga do tego,
  którego zwiemy Wielki Ra-M-Ha.
  Każda najdrobniejsza cząstka
  naszego ciała, kamienia, drzewa
  jawi się jako osobliwy system Słoneczny
  Słońca-Jariło otoczonym przez Ziemie [14],
  na których żyją i rozwijają się
  miliardy myślących istot,
  czasem w swym umysłowym
  i moralnym rozwoju
  nas, ludzi, przewyższających.
  ................
  ................
  Ważniejsze teraz być może powiedzieć to,
  że w Bezkresnej Nowej Wieczności,
  w Nowej Rzeczywistości rodzącej się,
  w dole taka sama bezgraniczna
  niepoznawalna przepaść,
  jak i na górze, tak i na dole,
  staje się podobne temu,
  co w górze, bo inaczej, co w górze,
  staje się podstawą
  dla podobieństwa tego, co na dole,
  w pierwotnej woli tego Pierwotnego,
  którego my, ludzie, zwiemy Wielki Ra-M-Ha.
  ................
  ................
  ................

  Narodziny
  Na początku Lata Kapłanki Ognia,
  na pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia
  od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii,
  według Kręgolecia Czisłoboga naszego,
  w Dzień Lubomira, kiedy
  Wielce mądrzy Kapłani błogosławią
  Święte Rodzinne Związki
  między wielkimi Rodami,
  we wszystkich miastach Świętej Rasy
  i w Asgardzie Iryjskim.
  I w ten przepiękny wieczór
  usłyszcie, dziecięta Rasy Wielkiej
  i potomkowie Rodu Niebieskiego,
  o czasach starodawnych i przepięknych,
  o mądrości starożytnej przez Kapłanów zachowanej.
  O narodzinach Światów Jawi, Nawi i Prawi,
  i dla przyszłych czasów w Harati Światła
  nakreślonej Darrungom Wirritom.
  Wzniósłszy Chwałę wszystkim Wysokim Bogom,
  i Wielkiemu Rodowi Niebieskiemu,
  niech pojmie każdy sercem swoim
  wielkość Światów, przez to,
  co opowie pieśń czarownika Sładagora,
  w da'Aryjskim Rodzie Parda zachowywaną.
  ................
  W prawdziwym znaczeniu, a raczej wtedy,
  kiedy w bezkresnej Nowej Wieczności
  rozlała się Wielkim silnym strumieniem
  Życionośna jaśniejąca Inglia,
  Pierwotne Życiodajne Światło,
  w Nowej Rzeczywistości zrodzone zostały
  różnorodne Przestrzenie i Realności
  Światów Jawy, Nawi i Prawi.
  ................
  I czym bliżej Pierwotnego Źródła Światła
  rozpościerały się te Przestrzenie i Realności
  w rozlicznych jaśniejących Światach,
  tym większymi wymiary te Największe
  Obszary i Realności były napełnione.
  A w nich rodzili się Życionośni
  Starożytni Bogowie-Patronowie Światów
  i Największych Przestrzeni i Realności,
  które, rozwijały się w Boskim Świecie
  Pierwotnej najczystszej Inglii,
  poznawali i zagospodarowywali
  swe bezkresne Przestrzenie i Realności,
  i czym bardziej wielowymiarowi byli Mieszkańcy Życia,
  tym większą liczbą zmysłów
  byli obdarowani Dawni Bogowie,
  Mieszkania Życia zaludniające.
  Tak został zrodzony Najwyższy
  i bezgranicznie wielowymiarowy
  Jasny Świat Prawi.
  ................
  ................
  Poniżej Najwyższego Świata Prawi,
  w każdym jaśniejącym Mieszkaniu Życia
  na przestrzeniach Złotej Drogi,
  bynajmniej nie jedna Realność była rozmieszczona,
  a mnóstwo Realności, przy czym istoty,
  Mieszkania Życia zaludniające,
  posiadały jednakową ilość zmysłów,
  lecz różne były zmysły
  istot w tych Realnościach,
  razem względem siebie leżących
  I dla różnych myślących istot
  różne Słońca i Gwiazdy jaśniały.
  Pierwotne Życiotwórcze Światło Inglii
  łączyło blask różnych Słońc i Gwiazd
  z mnóstwa różnorodnych Realności,
  rodząc Wielkie Drzewa Światów.
  ................
  ................
  Jak gałęzie Drzewa połączyło
  Pierwotne Ożywiające Światło
  Listeczek-realność naszego Światowego Drzewa
  z potężnym jaśniejącym pniem.
  I każdy listeczek-realność jaśniał niezmiernie,
  przelewając się jaskrawym światłem rozlicznych Słońc,
  a pień Światowego Drzewa zapuszczał
  liczne korzenie swe
  w bezkresną Nową Wieczność,
  zrodzoną w Nowej Rzeczywistości.
  ................
  ................
  ................
  I oto wysoko w górze,
  na listeczkach-realnościach,
  pod tęczowymi oślepiającymi blaskami
  Wspaniałych Słońc i Gwiazd,
  zrodzone zostały Nowe Mieszkania Życia,
  w których Starzy Bogowie-Opiekunowie
  naszych Wielkich Rodów pojawili się.
  Zagospodarowywali Nowe Mieszkania Życia,
  niosąc istotom, zrodzonym i żyjącym tam,
  Piękno, Twórczość z Harmonią.
  Przekształcając Ziemie
  w Nowych Mieszkaniach Życia
  w kwieciste pachnące Ogrody
  pod jaskrawymi różnokolorowymi
  Słońcami i Gwiazdami.
  ................
  ................
  Napełniwszy wszelki dobrami
  jaśniejące Nowe Mieszkania Życia,
  udawali się w inne Realności
  i tam także znów tworzenie kontynuowali,
  pomagając mieszkańcom danych Realności.
  Przyroda w tych Jasnych Ziemiach
  zostawała nietkniętą,
  ale życie w Ziemiach tych Pięknem napełniało się.
  Tam Mądrość odwieczna w Świat się wylewała
  i napełniała Życie miarą bezmierną.
  Tak rozkwitały Mieszkania Życia,
  co zostały zrodzone w Nowej Rzeczywistości.
  ................
  ................
  Mieszkania Życia w jaśniejącym Świecie,
  rozwijały się w Harmonii i Doskonałości.
  We wszystkich aspektach,
  w czynach i w życiu, którego Sumienie
  i Mądrość miernikiem stawały się,
  uzupełniane Miłością i Wiarą,
  co do doskonałości Świadomość przywodzi.
  Mądrość i Trud inspirują Świadomość
  i umacniają czyny sławne.
  Przeobrażały się te Ziemie kwieciste,
  i spojrzenie do Niebios istoty zwracały.
  ................
  ................
  Kierując swoje jasne spojrzenie ku Niebiosom,
  istoty całą Duszą dążyły
  w te odległe dale,
  skąd przybywali na Ziemie ich,
  w rozlicznych Realnościach rozmieszczone,
  Wielce Mądrzy Starożytni Bogowie-Opiekunowie.
  Pierwotne Światło Inglii
  rozwijał lot myśli,
  rodząc Wielką Twórczość
  we wszystkich Harmonijnych Jasnych Światach.
  I rozmaite formy Życia,
  dzięki Szczerej i Jasnej Myśli,
  a także Wielkiej Twórczości,
  porzucili Kwieciste Ziemie
  i rzucili się w Niebiosa,
  napełniając nowe Obszary i Realności
  w różnych wielowymiarowościach.
  Tak zrodzone zostały największe
  i wielowymiarowe Obszary i Realności
  Jasnego Świata Nawi.
  ................
  ................
  Rozprzestrzeniając się po wieloplanowych
  Obszarach i Realnościach,
  Mądre myślące istoty,
  prowadzone przez Pradawnych Bogów-Opiekunów,
  zagospodarowywały najpiękniejsze niezaludnione
  Nowe Ziemie Jasnego Świata Nawi,
  po czym znów w Niebiosa się udawali.
  Tak zasiedlali harmonijne Światy Jawy i Nawi,
  zrodzone w Pierwotnym
  Żywym Świetle Radości,
  którym promieniuje Pierwotny
  Wielki Ra-M-Ha.
  ................
  ................
  * * *
  Haratia trzecia
  Wielka Assa
  Na początku Lata Kapłanki Ognia,
  na pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia
  od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii,
  według Kręgolecia Czisłoboga naszego,
  w Dzień Wielkiej Inglii,
  kiedy Wielce Mądrzy Kapłani
  zapalają Święty żywy ogień,
  we wszystkich siołach Świętej Rasy
  i w Asgardzie Irijskim.
  ................
  Zostanie opowiedziane wam,
  dziecięta Rasy Wielkiej
  i potomkowie Rodu Niebieskiego,
  o czasach pradawnych i pięknych,
  o Mądrości przez Starożytnych Kapłanów zachowanej.
  O Wielkiej Assie między Światem a Ciemnością,
  która ogarnęła Światy Jawi Nawi i Prawi,
  i dla nadchodzących czasów
  w tej Haratii Światła
  nakreślonej Darrungom Wirritom.
  Wzniósłszy Chwałę wszystkim
  Jasnym Wysokim Bogom,
  i Wielkiemu Rodowi Niebieskiemu,
  tak ujrzycie sercem swoim,
  wielkość Światów Światła, przez to,
  co opowie pieśń czarownika Sładagora,
  w da'Aryjskim Rodzie Parda zachowywana.
  ................
  Milenia lat temu,
  a być może i wczoraj,
  gdyż Wieczność nie zna
  ograniczenia w czasie,
  w Jasnym Świecie Arlegów, który obejmuje
  dwieście pięćdziesiąt sześć wymiarów,
  odbyła się Wielka Assa,
  Wielka bitwa Sił Światła i Ciemności.
  ................
  ................
  Jeden ze Szlachetnych Arlegów - Czarnobóg,
  postanowił, za pomocą chytrości,
  obejść ustanowione przez Boga Swaroga
  Wszechświatowe Prawa wspinania się
  po Złotej Drodze rozwoju duchowego.
  I mówił on współbraciom swym:
  Jeśli, my, Szlachetne Arlegi,
  zdejmiemy Ochronne Pieczęcie
  z Ukrytej Starożytnej Mądrości
  swojego Świata dla Światów niższych.
  Wtedy zdejmą zgodnie z Prawem
  Boskiej Zgodności
  i dla nas Ochronne Pieczęcie
  z Ukrytej Starożytnej Mądrości
  wszystkich Światów Najwyższych.
  I otworzy się swobodne przejście w górę
  po Złotej Drodze rozwoju duchowego
  dla nas, Szlachetnych Arlegów,
  a także pomoże Wiedza ta
  wszystkim Duchom i Duszom z różnych Światów,
  znajdujących się poniżej Świata Arlegów,
  poznać Ukrytą Starożytną Mądrość
  wszystkich Światów, a poznawszy, stanąć obok
  z Bogiem Swarogiem i innymi Swarożycami...
  ................
  ................
  Ale spotkał Arleg Czarnobóg
  godny odpór w osobie
  Szlachetnego Arlega - Białoboga,
  Naczelnego Strażnika Ukrytej
  Starożytnej Mądrości Świata Arlegów,
  strzegącego Ochronne Pieczęcie
  Ukrytej Starożytnej Mądrości danego Świata,
  i nie udał się chytry plan Czarnoboga.
  Rozgłosił wtedy po wszystkich Światach,
  Obszarach i Realnościach,
  leżących na Złotej Drodze,
  przywołujący zew Czarnoboga.
  Legów wzywał do sobie na pomoc.
  ................
  ................
  I zjawił się na zew Czarnoboga
  cały wielowymiarowy Świat Legów,
  i niewzywani przylecieli do niego
  Ciemne Legi, Ciemne Arlegi
  i Kościej, władcy Piekła,
  a z nimi całe wojsko piekła
  przyleciało do niego.
  Nie mógł Białobóg jeden oprzeć się
  takim wielkim ciemnym mocom.
  I zerwał Czarnobóg pierwszą Ochronną Pieczęć,
  Pieczęć ze Starej Wiedzy Świata Arlegów,
  i Wiedza szeroko rozlała się po Światach,
  poniżej Świata Arlegów leżących,
  aż do samych głębin Piekła.
  ................
  ................
  Z kolei zabrzmiało wtedy
  zew mądrego Białoboga, widzącego,
  że nie może on jeden uchronić
  Ochronne Pieczęcie z Ukrytej Starożytnej
  Mądrości Świata Arlegów.
  Wezwał na pomoc Wyższe Światy,
  i do Strażników Świata Poznania zwrócił się on.
  Ale obojętnymi pozostali Strażnicy
  Ukrytej Starożytnej Mądrości Świata Poznania,
  gdyż nie chcieli z Czarnobogiem walczyć,
  uznając go wolnym w wyborze swych czynów.
  ................
  ................
  Na wezwanie Szlachetnego Białoboga
  odpowiedzieli tylko Strażnicy
  Ukrytej Starej Mądrości
  Światów Przedsięwzięć, a także Bogowie-Obrońcy
  z wszystkich Wyższych Światów i Realności.
  I okryli cały Świat Arlegów
  gęstą energetyczną kopułą
  Lodowego Milczenia,
  i zaczęła się Wielka Assa
  między Jasnymi i Ciemnymi siłami,
  i w Światach zatrzymał się czas.
  Wielka Bitwa objęła liczne Ziemie
  Światów Jawi i Nawi,
  od samego Piekła do Świata Nirwany.
  ................
  ................
  Lecz nie chciały Szlachetne Arlegi
  ni w Wielkiej Assie brać udziału,
  ni walczyć przeciwko Bogom-Obrońcom
  z wszystkich Wyższych Światów i Realności,
  ni wewnątrz gęstej energetycznej kopuły
  Lodowego Milczenia, stworzonej przez Strażników
  Ukrytej Starożytnej Mądrości
  Światów Przedsięwzięć pozostawać.
  Swoimi sztucznymi Słońcami
  roztopili przylegającą część
  kopuły Lodowego Milczenia
  i zeszli w Świat Legow
  i w Światy Pośrednie,
  a Czarnobóg, także nie zechciał wewnątrz
  kopuły Lodowego Milczenia zostawać,
  zszedł i znalazł sobie schronienie
  w Świecie Ciemnych Arlegow.
  ................
  Od początku Wielkiej Assy
  jakby nad Światem Arlegów podniósł się Białobóg,
  gdyż połączył wołaniem swym Jasne Siły
  i wiódł ich do walki przeciwko bojom Ciemnych Światów.
  Zwyciężonych Ciemnych Legów i Ciemnych Arlegów
  wysyłali w te Światy, z których przyszli,
  wziąwszy od nich wielką przysięgę
  nie naruszania Prawa wspinaczki
  po Złotej Drodze rozwoju duchowego,
  ustalonej przez Boga Swaroga.
  Tylko Kościej, władca Piekła,
  z resztami wojsk swoich napływali
  do przejścia w kopule Lodowego Milczenia,
  które stworzyli Szlachetne Arlegi.
  I ukryli się w Piekle swoim uświadamiając sobie,
  że Jasne Siły nie przenikają
  w obce Światy i Realności,
  niosąc na sztandarach swoich Tragi Wojny.
  ................
  ................
  Z woli Swaroga Bogowie-Obrońcy
  z wszystkich najwyższych Światów i Realności
  stworzyli Granicę, Światło i Ciemność dzielącą,
  żeby nie mogły przenikać siły ciemne
  w Jasne Ziemie Swargi Wielkiej.
  Granicę przeprowadzili na Ziemiach w Jawi,
  żeby oddzielić Światło od Ciemności Świata Nawi.
  Jawna Granica podzieliła wszystkie Realności Nawi,
  i Ciemną Nawi zawlekli poniżej Jawi.
  Jawi rozszerzała się, rosła i wzmocniła się,
  sobą przykrywszy wszystkie przejścia do Piekła.
  A także dla Ciemnych Arlegów i Legów,
  co przeciw Białobogowi walczyli
  i w Swardze Najświętszej zło czynili.
  ................
  Jawa bezgraniczna, jak miedza, oddzieliła
  Świat Piekła i Ciemności, gdzie przewodzi siła
  Mądrości Starożytnego Poznania Świata,
  gdzie Sumienie przewodzi, Światło, a nie siła.
  Ale ciemne moce, skosztowawszy Wiedzy,
  swoje spojrzenie kierują ku Światom Tworzenia.
  ................
  * * *
  Haratia czwarta
  Stworzenie Światów
  Na samym początku Lata Kapłanki Ognia [1],
  w pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia
  od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii [2],
  według Kręgolecia Czisłoboga naszego,
  po Dniu Wielkiej Inglii,
  kiedy Wielce Mądrzy Kapłani
  zapalali Święty Źywy Ogień
  we wszystkich siołach Świętej Rasy [3]
  i w Asgardzie Iryjskim [4].
  Zostanie opowiedziane wam, dziecięta Rasy Wielkiej
  i potomkowie Rodu Niebieskiego,
  o czasach pradawnych i pięknych,
  o Mądrości Pradawnej przez Kapłanów zachowanej.
  O organizacji różnych Światów
  i nowej Wielkiej Assie [5]
  pomiędzy Światłem i Ciemnością,
  która otoczyła cztery Gmachy Swargi [6]
  i Midgard-Ziemię [7], i dla przyszłych czasów
  w tej Haratii Światła zapisanej
  Darrungom [8] Wirritom.
  Wzniósłszy Chwałę wszystkim
  Jasnym Wysokim Bogom,
  i Wielkiemu Rodowi Niebieskiemu,
  tak ujrzycie sercem swoim
  Wielkość Życia w Światach, przez to,
  co opowie pieśń czarownika Sładagora,
  w da'Aryjskim Rodzie Parda zachowywana.
  ................
  W wielkim kraju Ta-Kiemi [9],
  który znajdował się na wschodzie od Antłani [10]
  i na południe od Wielkiej Wieniei [11],
  mieszkały liczne plemiona
  ze skórą koloru Mroku [12] i plemiona
  ze skórą koloru zachodzącego Słońca [13].
  Wśród tych plemion istniały
  dwie potężne kasty Kapłanów,
  które miały trzy Duchowe Nauki,
  otrzymane od h'Aryjów
  przybyłych z kraju Antów.
  ................
  Jedna Duchowa Nauka - zewnętrzna,
  nie przedstawiająca tajemnicy,
  dana narodowi Ta-Kiemi
  przez Kapłanów głównej kasty i
  nie uważana przez samych Kapłanów
  za prawdziwą Wiarę, głosiła,
  że Dusza każdego człowieka
  po śmierci przenosi się w ciało
  człowieka tej lub innej kasty,
  czasem wielkiego Wodza
  albo nawet Naczelnego Kapłana.
  Gdy czyste i godne
  było życie zmarłego człowieka.
  A także w ciało zwierzęcia,
  owada albo nawet rośliny,
  kiedy niegodnie było przeżyte
  człowieka jego własne życie.
  Ale sami Kapłani danej kasty
  wyznawali inną Duchową Naukę.
  ................
  ................
  Oni szczerze myśleli i wierzyli, że
  przeniesienie ludzkich Dusz dokonuje się
  nie tylko na naszej Midgard-Ziemi,
  ale że Dusze zmarłych ludzi odchodzą
  i na inne Ziemie naszego Wszechświata,
  gdzie materializują się w ciała ludzi
  albo zwierząt innych Światów,
  w zależności od ich postępków
  w Jawnym życiu na Midgard-Ziemi.
  I to prawo nazywali Karmą,
  na cześć Wielkiej Bogini Karny,
  która czuwa nad przestrzeganiem
  Prawa Duchowej Doskonałości.
  Jednak wśród Kapłanów drugiej kasty
  była grupa jeszcze wyżej poświęconych,
  mało komu z Kapłanów niższych kast znana,
  posiadająca inną Duchową Naukę,
  silnie odróżniająca się od poprzednich.
  Głosiła ta Duchowa Nauka,
  że nasz otaczający Jawny Świat,
  Świat żółtych Gwiazd i systemów słonecznych,
  tylko ziarnkiem piasku w bezgranicznym Wszechświecie.
  Że istnieją Gwiazdy i Słońca białe,
  niebieskie, liliowe, różowe, zielone,
  Gwiazdy i Słońca kolorów, nam nieznanych,
  naszymi zmysłami nie pojmowanych.
  I nieskończenie duża ich liczba,
  bezgraniczna ich różnorodność,
  bezgraniczne Obszary je dzielące.
  ................
  ................
  ................
  I wszyscy te rozmaite Światy -
  niczym Ogniste świetliki,
  stojące u wejścia do Gmachu Twórcy,
  którego imię - Wielki Ra-M-Ha.
  I wszystkie te rozmaite Światy -
  niczym przed innymi Światami,
  poza naszym Wszechświatem leżącymi,
  i znowu bezgranicznie duża ich liczba
  i bezmiernie duża ich różnorodność.
  Nieskończoności Nieskończone dzielą
  wszystkie te różno- i wielorodne Światy.
  ................
  I uczyli ci Wielce Mądrzy Kapłani,
  czym w naszym Wszechświecie jest
  Złota Droga Duchowej Wspinaczki,
  prowadząca w górę i zwana - Swaga,
  na której rozmieszczone Harmonijne Światy,
  i następują one jedne za drugimi:
  Świat Ludzi, Świat Legów, Świat Arlegów,
  Światy Aranów, Światy Sijan, Świat Nirwany,
  Światy Przedsięwzięć, Świat Siły Duchowej,
  Świat Poznania, Świat Harmonii,
  Świat Duchowego Światła, Światy Duchowej Własności,
  Świat Prawa, Światy Twórczości, Świat Prawdy,
  Światy Opiekunów i mnóstwo innych
  do samego Największego Świata Prawi.
  Niektórzy z Wyższych Nosicieli
  Duchowego Dorobku w naszym Wszechświecie
  po dobroci swej zeszli i
  rozmieścili Światy swoje między
  Światami Arlegow i Aranow,
  aby bliżej potrzebujących pomocy
  rozmieścić stany swoje.
  ................
  Światy na Złotej Drodze rozmieszczone,
  to te, o których mówi się w Pradawnych Wedach.
  Jeżeli Świat Ludzi czteromiarowy,
  to Światy, rozmieszczone na Złotej Drodze,
  posiadają liczbę liczbę wymiarów:
  Świat Legów 16,
  Świat Arlegów 256,
  Światy Aranów 65.536,
  Światy Sijanij 65.5362,
  Świat Nirwany 65.5364,
  Światy Przedsięwzięć 65.5368,
  Świat Duchowej Siły 65.53616,
  Świat Poznania 65.53632,
  Świat Harmonii 65.53664,
  Świat Duchowego Światła 65.536128,
  Światy Duchowej Własności 65.536256,
  Świat Prawa 65.536512,
  Światy Twórczości 65.5361024,
  Świat Prawdy 65.5362048,
  Światy Opiekunów 65.5364096.
  Istnieją także Światy pośrednie:
  pięcio, siedmio, dziewięcio, dwunasto i
  mniejszej liczbie wymiarów.
  W końcu Swagi przebiega Granica, za którą
  zaczyna się Największy Świat Prawi.
  Oprócz Harmonijnych i pośrednich Światów,
  rozmieszczonych na Złotej Drodze,
  istnieją Realności pochodne:
  czasu, obszaru, błądzących Duchów,
  zmieniających się obrazów, cieni, dźwięków, cyfr,
  Świat Ciemności zwany także Piekłem,
  przepaści, gdzie weszły najcięższe
  cząstki pierwotnego mroku.
  ................
  ................
  Światy na Złotej Drodze rozmieszczone,
  są bardziej harmonijne i bardziej
  ukończone w swych przejawach,
  niż Realności pośrednie:
  tak, chociaż w Realności pięciu wymiarów
  jest więcej możliwości
  dla rozwoju Duchów, niż w naszym Świecie Jawy,
  ale z powodu wiecznego nieładu
  w Realności pięciu wymiarów często
  eksplodują cząstki pierwotnego mroku.
  ................
  ................
  Przykładem Przestrzeni i Realności
  o mniejszej liczbie wymiarów
  mogą służyć Światy dźwięków,
  cieni, lustrzanych wyobrażeń,
  wiecznie zmieniających się obrazów,
  gdzie odbywają się ciągłe przemiany.
  Tam kwiat może stać się przez chwilę
  Zwitkiem Haratii, następnie robakiem, kłusem i.t.d.
  I wszystkie te Światy i Realności
  nie są rozmieszczone oddzielnie,
  a wnikają w siebie nawzajem.
  Więc tam, gdzie w jednej Realności
  szaleją wielkie fale morza,
  w innej Realności szumi las
  albo stoją wysokie góry,
  pokryte wiecznym śniegiem.
  ................
  ................
  Przyczyną przejścia z jednej Realności
  w inną, nową Realność,
  jest zmiana siłowych linii Duchów
  i Prawo Bogini Karny.
  A nieskończone Przestrzenie,
  Realności te dzielące, przejawiają się,
  jakby ulicami w dużym mieście,
  gdzie w swoim pierwotnym wyglądzie mogą
  spotykać się Duchy różnych Światów.
  Jednakże wtedy, gdy Duchy wchodzą w cudzy Świat
  albo Realność, powinny one podporządkowywać się
  istniejącym w danym Świecie Prawom.
  ................
  Właściwością Światowej struktury
  jest to, że wszystkie Światy,
  wszystkie Realności, niezależnie
  od określającej je liczby wymiarów,
  znajdują się w jednym i tym samym miejscu,
  w odniesieniu do ludzkiego rozumienia
  i do tej Nieskończonej skrytości,
  wypełniającej cały nasz Wszechświat.
  Ale między Światami a Realnościami
  różnych wymiarów istnieją przeszkody,
  pokonać które i przystosować się
  do życia w innym Świecie albo Realności można,
  tylko otrzymawszy taką ilość zmysłów
  i te wartości, które takiemu Światu
  albo Realności są właściwe.
  ................
  Niektóre Światy lub Wszechświaty
  z jednakową ilością wymiarów
  współistnieją obok siebie,
  podczas gdy Realności
  przenikają się jedna w drugą.
  Jednakże posiadając jakościowo różne zmysły
  lub różne formy i warunki życia,
  mieszkańcy tych Realności, istniejących
  w jednej wymiarowo-przestrzennej strukturze,
  między sobą nie stykają się
  i czasami nawet nie podejrzewają
  wzajemnego istnienia.
  ................
  I w każdej takiej Realności istnieje
  własna Przyroda, płynie własny Czas,
  istnieją swoje własne Prawa,
  właściwe tylko tej Realności.
  Wiele z tych Praw
  trudne do postrzeżenia człowiekowi,
  żyjącego w naszym Jawnym Świecie,
  gdyż one nie układają się w ogólnie przyjęte
  ramki ludzkiego postrzegania,
  w ramki danej formy istnienia,
  a w konsekwencji takiemu człowiekowi
  niepojętymi i zrozumiałymi są
  Prawa obcych Realności.
  ................
  Poznanie otaczającej świat Przyrody
  i swego wewnętrznego świata
  prowadzi człowieka do uświadomienia sobie
  jako integralnej części Wszechświata.
  I jeżeli poznanie uzupełnia się
  umiejętnością tworzenia, to otwiera to
  przed człowiekiem możliwość poznawania
  nie tylko swego Świata Jawi,
  lecz także innych Światów i Realności,
  niekiedy leżące za progiem
  ludzkiego postrzegania i rozumienia.
  ................
  Przejście w inny Świat lub Realność
  jest możliwe, jednakże do tego niezbędnym
  przekroczyć przez próg, który
  związany jest ze stratą ciała danego wymiaru.
  Takie przejście w Świecie Jawi
  ludzie zwą śmiercią.
  Jeżeli Wyższe istoty z innych Światów i
  Realności spadną w dany Świat,
  to zaczynają one postrzegać się tutaj
  nie w swej pierwotnej, prawdziwej naturze,
  lecz w formach postrzegania danego Świata,
  które dostępne są wyłącznie jego mieszkańcom.
  Czym bardziej złożona struktura Świata
  lub Realności w określonym
  miejscu Złotej Drogi,
  tym większa szansa dla mieszkańców
  tego miejsca wpłynięcia na świadomość
  Światów albo Realności mniejszej złożoności.
  ................
  W podstawie Złotej Drogi
  znajduje się Świat Ludzi, i
  wzniesienie człowieka w Wyższy Świat
  albo Wyższą Realność jest możliwy
  tylko w rezultacie Rozwoju Duchowego.
  Dlatego do Świata Ludzi przychodzili Bogowie
  i przychodzą Nauczyciele ludzkości.
  To istoty bardzo Wysokie
  w porządku złożoności, które
  schodzą by prowadzić
  i przekazywać Wyższej Wiedzy i Przykazań.
  Przecież nad rozwojem Duchowym
  i Duchowej istoty człowieka
  pracuje nie tylko on sam,
  ale i Wszechświatowe Siły, wznoszące
  człowieka lub wstrzymujące
  rozwój jego Ducha i Duszy.
  ................
  Wspinaczka mieszkańców
  z jednej Realności w Wyższą
  nie koniecznie odbywa się stopniowo.
  Jeżeli w swoim rozwoju osobowość
  uzyskuje możliwość przyswojenia sobie
  i rozumienia złożoności
  najbliższego harmonijnego Świata
  na Złotej Drodze, to to
  skokiem poprzenosi go w Wyższy Świat,
  z pominięciem rozmaitych Światów i
  Realności pośrednich wymiarów.
  Los każdej Duchowej istoty
  w dużej mierze zależy
  od Bogini Karny, która sprzyja
  lub przeszkadza jej rozwojowi
  i postrzeganiu zasadniczo nowych
  struktur i form Wyższych Światów.
  ................
  Uwolniwszy się od ciała fizycznego,
  osobowość wybiera tę Realność,
  która najbardziej odpowiada jej
  Duchowemu i Duszowemu rozwojowi.
  Te Realności odnoszą się
  do tej Nieskończoności,
  co i odpowiadające jej
  miejsce na Złotej Drodze,
  ale strukturalne formy i treść
  w nich przedstawione są w innych kombinacjach.
  Nic we Wszechświecie nie przeszkadza
  wspinaczce Ducha, oprócz niego samego.
  Dostając się w określone miejsce Swagi,
  w zależności od poziomu własnego
  Rozwoju duchowego, osobowość zaczyna żyć
  według Prawa Świata danej Nieskończoności.
  ................
  ................
  W szeregu Nieskończoności jest
  jedna, będąca
  większą niż gigantyczna kula,
  powierzchnią która jest
  granicą danej Nieskończoności.
  Która gdzieś tam prawie styka się
  z innymi Nieskończonościami,
  także przejawiającymi się w charakterze kul,
  a w miejscach, gdzie utworzyły się
  stożkowate Przestrzenie między
  kulistymi Nieskończonościami,
  są Światy, będące
  jakby piramidy albo stożki,
  których trzy strony oraz podstawy
  stanowią wgniecione powierzchnie.
  ................
  ................
  Na jednej z takich gigantycznych kul
  żyją bardzo utalentowane istoty,
  które według ziemskim standardów
  można nazwać ludźmi, chociaż oni
  tylko w przybliżeniu przypominają ludzi.
  Niektóre ich mieszkania przypominają drzewa,
  inne - gigantyczne grzyby
  albo piękne olbrzymie kwiaty,
  do których wejść wznoszą się
  na specjalnych latających maszynach,
  podobnych na ziemskich Wajtman.
  ................
  Spotyka się i dziwniejsze mieszkania:
  jakby słup dymu podnosi się tam
  szeroką i długą spiralą,
  a w pustkach tej spirali żyją ludzie.
  Wszyscy oni żywią się rozmaitym pożywieniem,
  przygotowanym z grudek energii tego Świata.
  To pożywienie łatwo pobiera się,
  kiedy potrzebna, z gruntu i powietrza,
  i w niezmiernie małych ilościach jest wchłaniana.
  Ludzie odziewają się we wspaniałe tkaniny,
  stworzone z różnych potoków energii.
  Żadnych innych potrzeb oni nie znają.
  Ci ludzie dysponują wszelkimi możliwymi
  maszynami i mechanizmami,
  będącymi współwłasnością wszystkich Rodów,
  i młodzi ludzie chętnie pracują na nich,
  robiąc z grudek energii
  wszystko co potrzebne lub pożądane.
  ................
  Czasem osobowość wpada w Światy,
  które są poza wszelkimi związkiemi
  ze Złotą Drogą,
  to Realności przypadkowe:
  czasu, przestrzeni, karmy, obłędu,
  błąkających się Duchów i Świata Ciemności,
  zwanego także Piekielnym Światem.
  Oprócz tego, ona może dostać się
  w pośrednie Realności Swagi,
  które odznaczają się niepewnością,
  naruszeniem związków przyczynowo-skutkowych.
  W nich odbywa się to, co mieszkańcy
  Harmonijnego Świata przyjmują jak cud.
  Jednak dla mieszkańców pośrednich
  Realności to niezmiernie niewygodne:
  nigdy nie można z całą pewnością
  przewidzieć wyników swych działań.
  ................
  Na całej długości Złotej Drogi
  działa Jedyne Prawdziwe
  i Bezwarunkowe Prawo Wszechświata:
  Miłość do wszystkiego, co istnieje
  oraz Tworzenie, zaś Narodziny Miłości
  poprzedza Mądra Wiedza.
  Drogą miłości i Wiedzy każda
  Duchowa istota rozwija się,
  wznosząc się do Stwórcy
  i stopniowo pojmuje dzieło jego,
  a poznawszy zaczyna tworzyć
  coś własnego pełnego Miłości.
  Najwyższym zaś przejawem Miłości jest
  poświęcenie się pomocy niżej rozwiniętym.
  Tak postępują Legi, prowadzące ludzi,
  i Najwyżsi Nosiciele Duchowego Dziedzictwa,
  którzy niosą ludziom Wiedzę
  o Najwyższej, doskonałej Miłości.
  Miłość uczy rozumienia,
  miłosierdzia i ofiarności.
  Te cechy przygotowują człowieka
  do służenia pozostałym i do twórczości,
  które rozpatruje się jak walkę ze złem,
  jak współudział w czynnej przemianie Świata.
  ................
  Należy poprawnie rozpatrzeć
  walkę ze złem. Zło nie jest absolutne.
  Zło - wszelkie jest tylko przejawem
  niedorozwoju i niewiedzy.
  Nawet Demony, niższe istoty mrocznego Świata,
  nie są pozbawione nadziei na Duchowy wzrost
  w odległej przyszłości,
  na wyzwolenie z brudu i złości
  w rezultacie długotrwałej drogi
  rozwoju pod kierunkiem Najwyższych
  Opiekunów duchowych Złotej Drogi.
  ................
  ................
  Czyn każdej Duchowej istoty
  w pierwszej kolejności odbija się na niej samej.
  Ponieważ dowolna indywidualność
  posiada absolutną wolność wyboru,
  jej decyzja oddziałuje na jej strukturę.
  Od wyboru zależy jej dalszy los:
  jednymi działaniami rozwijająca się osobowość
  sprzyja swojemu wznoszeniu w górę
  w różnym miejscach Złotej Drogi,
  innymi obciąża siebie, umacnia związki,
  które hamują rozwój
  albo i ściągają w dół, w Ciemne Światy.
  Prawem Bogini Karny,
  w przypadku niemożliwości wznoszenia
  zachodzi konieczność przejścia
  od nowa całego Kręgu Życia,
  ale już w innym Realnościach,
  celem dokonania niezbędnej pracy
  nad swoją Duchową istotą.
  ................
  W prymitywnym ludzkim postrzeganiu
  Prawo Bogini Karny wygląda jak idea
  Trzech Wielkich Sądów po śmierci,
  zwanych także Sądem Ostatecznym.
  W rzeczywistości żadnego sądu ostatecznego nie ma,
  jest tylko opóźnienie wznoszenia się,
  a i tak tylko czasowo, dlatego że
  wszystko podporządkowane jest Jedynemu Prawu
  Wznoszenia się od niższego ku najwyższemu.
  Zło, nawet mimowolnie stworzone,
  zawsze obciąża swego twórcę.
  Tylko tam, gdzie istoty Duchowe
  są na tyle wysokie, że wznoszenie przejawia się
  naturalnym warunkiem ich życia,
  które same nakierowane są na wsparcie
  we wspinaczce niższych istot,
  tam Karma, jak nieuchronna prawidłowość
  wznoszenia w Świecie Duchowym,
  ustępuje innemu działającemu przewodnictwu
  jawiącemu się w postaci Miłości.
  ................
  ................
  Mieszkańcy rozlicznych Światów i Realności
  szukają maksymalnie pełnego spełnienia
  obrazu Życia i własnej istoty.
  Tak, Duchy Żywiołowych Sił widzą szczęście
  w odkryciu potęgi i zwycięstwie nad żywiołami;
  Duchy Gwiazd Wiedzy, rozumieją szczęście
  jako gromadzenie Mądrości,
  jako zrozumienie Światów i samych siebie;
  dla Duchów Śmierci szczęście istnieje
  w przejściu z Realności w Realność;
  Duchy Obszaru są szczęśliwe pokonawszy go.
  ................
  Pełnia szczęścia być może
  tylko w ciągłej walce ze złem,
  które przeszkadza mieszkańcom
  ciemnych Ziem, ich mieszkańcom,
  zacząć wspinaczkę w rozlicznych
  miejscach Złotej Drogi.
  Możliwym to tylko kiedy jedną drogą:
  w kontaktach z innymi mieszkańcami
  swej Realności, w wychowaniu
  Duchowej istoty człowieka
  do postrzegania powszechnego życiowego początku,
  który przejawia się we wszystkich
  miejscach Złotej Drogi.
  ................
  ................
  ................
  Pouczenia Najwyższych Nosicieli
  Duchowego Dziedzictwa, niosących
  Boskie Światło mieszkańcom
  wszystkich Realności są jednolite w swych
  podstawowych założeniach. Dla wznoszenia ważne
  jest tylko pojąć swą jedność,
  nierozerwalne Pokrewieństwo z innymi istotami,
  położywszy pomiędzy sobą i nimi
  Miłość do równych i miłosierdzie
  dla niższych form Życia.
  Miłosierdzie i Wiara we wszech uzdrawiającym
  uczuciu Miłości i Dobra
  zdolne jest w przyszłości przekształcić
  nawet Biesy - tych, wydawałoby się,
  odwiecznych wrogów Boskiego Światła,
  zwierzęta Świata Ciemności, które
  głoszą wśród ludzi Jawnego Świata:
  powszechna tolerancja, okrucieństwo, chciwość,
  egoizm i skończoność bytu.
  ................
  ................
  ................
  Biesy, niższe istoty mrocznego Świata,
  powstały przy Narodzinach Światów “we mgle",
  przy czym były podobne Legom,
  od których różnią się tylko pierwotnym
  brakiem Boskiego Światła.
  Oryginalnymi władcami Ciemnych Światów
  są: ciemne Legi, ciemne Arlegi
  i Kościej - Książęta Ciemności.
  Powstały one w pierwotnej Ciemności,
  kiedy dostały się w ich Światy
  cząstki Wielkiej Inglii,
  Pierwotnego Ożywiającego Światła.
  Ale ich aktywny rozwój zaczął się
  w czasach Wielkiej Assy,
  w tych ciemnych Realnościach,
  gdzie upadły nasiona Pradawnej Wiedzy,
  gdy naruszył Ochronne Pieczęcie
  z Ukrytej Pradawnej Mądrości
  Świata Arlegów Czarnobóg.
  Odkrywszy Prastarą Wiedzę Świata Arlegów,
  niektóre z Realności Światów Ciemności
  natychmiast zaczęły walkę z Mgłą i Ciemnością
  i zaczęli wznoszenie ku szczytowi po Złotej Drodze.
  ................
  ................
  Jednak mając potęgę i Pradawną Wiedzę,
  nie nauczyli się rozróżniać Dobra i Zła,
  niosąc w sobie niezużyte cząstki
  początkowego pierwotnego mroku.
  Początek władzy, przymusu i podporządkowywania
  przebija wszystkie Ciemne Światy i Realności.
  I tą nizinną formę próbowali wprowadzić
  w graniczących ze Światem Ciemności obszarach,
  w których znalazły się Gmachy Makoszy, Rady i
  Rasy a także Rękaw Gmachu Swati,
  gdzie znajdują się Słońce-Jariło
  i nasza Ziemia-Midgard.
  Wszystko to przywiodło do początku
  nowej Wielkiej Assy.
  Stało się to dlatego że
  Arany nie przepuszczali Ciemnych
  w górę po Złotej Drodze,
  proponując im najpierw przekształcić się
  w Jasnych, i dlatego przeprowadzili Granicę
  przez Ziemie Jawnego Świata.
  ................
  ................
  ................
  ................
  W czasy nowej Wielkiej Assy
  ciemnych wypędzili z wszystkich Ziem,
  które znajdowały się w Gmachach Makoszy, Rady i
  Rasy, i dlatego Droga ciemnych Duchów i Dusz
  przechodzi tylko, przez Świat Ludzi,
  żyjących na Ziemiach w Rękawie Gmachu Swati,
  i tylko przez Świat Ludzi
  stała się możliwą wspinaczka
  do góry po Złotej Drodze.
  Szczególnie ważną rolę zaczęła
  zajmować Ziemia-Midgard, znajdująca się
  pośrodku między Światem a Ciemnością.
  Z tego powodu Ciemne moce postanowiły
  dać Biesom władzę nad ludźmi.
  Oto dlaczego na Ziemi-Midgard
  odbywa się walka między Ciemnymi i
  Jasnymi siłami, w której biorą udział ludzie
  z różnych Rodów i Narodów.
  ................
  ................
  ................
  Przypisy
  Komentarze do Księgi I
  Na początku Lata Kapłanki Ognia, na pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii, według Kręgolecia Czisłoboga naszego,
  Z powyższego opisu wynika, iż Harati Vedy powstały 28963 lata temu! Przeniesienie z Daarii nastąpiło 111819 lata temu. 576 Kręgów Życia to 576*144 =  82944 Lata. Lato Kapłanki Ognia to 131 Lato w Kręgu Życia czyli 82944 - (144-131) = 82931. Jednakże przeniesienie z Daarii odbyło się nie w pierwsze, a w 75 Lato Kręgu Życia, tym symym do dopełnienia pierwszego kręgu brakowało 69 lat, co oznacza, że od liczby 82931 należy odjąć jeszcze 75 lat co daje wartość 82856 lato od przeniesienia z Daarii. 111819-82856=28963 lata temu.
  Inny sposób wyliczenia to:
  69 lat - dopełnienie 1 Kręgu Życia od przeniesienia z Daarii
  82656 lata - 574 pełnych Kręgów Życia po 144 lata
  131 Lato Kapłanki Ognia na Kręgu Życia
  111819-69-82656-131=28963 Lata temu.
  Obliczenia wykonane są na rok 7521 od ZPGS czyli 2013 naszej ery.
  2) w Dzień trzech Księżyców - Święto trzech Księżyców; w dzień, gdy trzy Księżyce połączyły się na firmamencie, rozpoczęto budowę Asgardu Iryjskiego i Wielkiej Świątyni Inglii (Wielkiej Świątyni Świętego Pierwotnego Ognia), ten dzień jest uważany za dzień powstania Świętego Miasta Bogów u zbiegu rzek Irij i Om.
  3) Asgard Irijskij - As - to Bóg żyjący na Ziemi; gard miasto, Grad Bogów nad rzeką Irij (współcześnie Irtysz) został zbudowany w Lato 5028 od Wielkiego Przeniesienia się z Daarii (104778 r. pne.), na jego miejscu obecnie znajduje się współczesne miasto Omsk, które także zlokalizowane jest na zbiegu rzek Om i Irtysz (daw. słowian. naz. Irij. W przekładzie z dawno-h'Aryjskiego Irij - biała, czysta woda. Od tego pojęciowego znaczenia pojawiła się nazwa terytorium - Białowodzie).
  Asgard Iryjski został zburzony  przez Dżungarów w Lato 7038 od Stworzenia Świata (1530 r.), a 130 lat później Rosyjski historyk-kartograf Siemion Riemiezow, sporządzał mapę Syberii, przebywając w miejscu zburzonego Asgardu, pisał do cara Aleksieja Michajłowicza Romanowa, iż na zbiegu Omu i Irtyszu należy odbudować zniszczone miasto. Jednakże zagarnąwszy władzę w Rosji Romanowom stary Grad Bogów nie był potrzebny, gdyż nie wpisywał się w nowożytną historię, którą zaczęto już spisywać dla Rosji. Dlategoteż Siemion Riemiezow to samo napisał na 21-m arkuszu swego Atlasu Syberii, który ukazał się drukiem już za syna Aleksieja Michajłowicza Romanowa - Piotra I, w Lato 7204 (1696 r.). 20 lat po wydawaniu Atlasu Syberii S. Riemiezow w Lato 7224 (1716) zgodnie z ukazem cara Piotra I u zbiegu Oma i Irtysza została zbudowana Omska Twierdza, a w późniejszych czasach powstało miasto Omsk. W starożytnej historii runicznej wspomina się o czterech ziemskich miastach, noszących nazwę Asgard, to: Asgard Daaryjski, znajdował się na wierzchołku góry Świata (Miary), w Świętym kraju Daarii, na zatopionym Północnym kontynencie (Arktyda, Hyperborea, Siewierja); Asgard Iryjski, o nim jest wyżej; Asgard Sogdyjski, znajdował się w Środkowej Azji koło Aszchabad, w Sogdianie, jedynym kraju, który dał godny odpór wojskom Aleksandra Macedońskiego; Asgard Switodski, znajdował się na terytorium Skandynawii, po wielkim pożarze, w którym Asgard został spalony, na jego miejscu wybudowano nowe miasto, zwane Uppsała.
  4) Haratii - Święte Teksty, duchowo-filozoficzne traktaty i opowiadania historyczne, zapisane na pergaminowych arkuszach.
  5) Darrung - darrungiem nazywano człowieka obdarzonego darem łączenia obrazów runicznych, opisujących bieżące wydarzenia, zdolnego zapisać spójny Obraz wydarzeń w szłoki, które były nanoszone na drewniane deseczki, skórę, pergaminowe arkusze (Haratii) i płyty z metalu szlachetnego (Santie). Darrungiem nazywano także człowieka spisującego kroniki - Kronikarz.
  6) Pard - Pard albo Pardus, zwierzę z rodziny kotowatych istniejące w starożytności na terytorium współczesnej Rosji, z wyglądu podobny był do śnieżnego irbisa.
  7) Wielki Ra-M-Ha - (Ramha, sanskr. Bramo, Brahma) - Pierwotna Jedyna niepoznawalna Istota, promieniująca Życiodajnym Światłem Radości i Pierwotny Ogień Wszechświata (Inglii), z którego powstały wszystkie istniejące Wszechświaty, a także wszystkie zamieszkiwane Światy i Realności.
  8) Wielki potok Inglii - Życiodajne (rodzące życie) Światło i Pierwotny Ogień Wszechświata, z którego wyłoniły się Wszechświaty oraz nasz System Słoneczny Słońca-Jariły wraz z Ziemią-Midgard.
  9) Wielkie Drzewa Światów - Wszechświatowe struktury Światowe. Na Midgard-Ziemi struktury te przekształciły się obrazy (wizerunki) Świętych Drzew, do tej pory czczone u białych ludzi: Igga (Iggdrasila), Dębu, Bereza, Jesionu i innych. Te Święte Drzewa także uosabiały Jasnych Bogów: Igg - z Bogiem-Wojownikiem Odynem; Dąb - z Bogiem-Gromowładnym Perunem; Brzoza - z jasnolicą Ładą-Bogorodzicą, a Jesion - z hojnym Tarchem Dadźbogiem.
  10) Niebieski Iryj - w dawnych czasach Niebieskim Iryjem nazywano Złotą Drogę rozwoju duchowego, poza tym Niebieskim Iryjem zwano także Drogę Mleczną.
  11) Wyryj Sad - Niebieskie Mieszkania, w których żyją Jaśni Bogowie i wielce mądrzy Przodkowie wszystkich Sławiano-Aryjskich Rodów, które obecnie zaludniają Ziemię-Midgard.
  12) Swaróg - Jasny Sławiański Wysoki Bóg, kierujący Niebiosami i Życiem w naszym Wszechświecie.
  13) Świat Duchowej Siły - Wielowymiarowy i różnorodny Świat, znajdujący się na wyższych poziomach Złotej Drogi w porównaniu z Jawnym Światem Ziemi-Midgard.
  14) Ziemiami - Ziemiami Sławianie i Aryjczycy nazywali ciała niebieskie, obracające się wokół centralnego ciała niebieskiego - Słońca albo Gwiazdy.
  Komentarze do Księgi IV
  1) Lato Kapłanki Ognia - 131 Lato na Kręgoleciu Czisłoboga.
  2) Daaria - Święty kraj, znajdował się na kontynecie, który zatonął w oceanie północnym. Daarię różne narody nazywały po swojemu: Arktyda, Hiperborea, Siewieria, Arktogeja itd.
  3) We wszystkich siołach Święta Rasy - tj. we wszystkich 16 obwodach Białowodzia, nazywanego także Siemirieczje.
  4) Asgard Iryjski - gród Bogów na Iryj (Irtysz). Współcześnie na jego miejscu znajduje się współczesne miasto Omsk.
  5) wielka Assa - Niebiańska Bitwa między Jasnymi i ciemnymi mocami.
  6) cztery Gmachy Swargi - cztery gwiazdozbiory: Makosz - Wielka Niedźwiedzica; Rada - Orion; Rasa - mały i duży Lew; Swati - nie ma analogii we współczesnych gwiazdozbiorach.
  7) Midgard-Ziemia - starożytne Sławiano-Aryjskie określenie dla planety Ziemia.
  8) Darrung - dosłownie Strażnik Runa, Kronikarz.
  9) Ta-Kiemi - dawna nazwa kraju, istniejącego na północy kontynentu Afrykańskiego, na terytorium współczesnego Egiptu.
  10) Antłan' - Kraj Antow, znajdował się na dużej wyspie, która zatonęła w Oceanie Atlantyckim około 13000 lat wstecz. Starożytni Grecy zwali Kraj Antow Atlantydą.
  11) wielka Wienieja - Kraj, w którym mieszkają Rody i Plemiona Wenedów, terytorium współczesnej Europy.
  12) plemiona ze skórą koloru Mroku - negroidalne narody północy kontynentu Afrykańskiego.
  13) plemiona ze skórą koloru zachodzącego Słońca - przodkowie poszczególnych semickich narodów, w szczególności Arabów.
  Santia

  zestaw starych zapisow i podań    


  Santia I
  1 (1). Jak w grodzie Bogów, w Asgardzie Iryjskim, na zlaniu się świętych rzek Irija i Oma, koło Wielkiej Świątyni Inglii, przy Świętym kamieniu Ałatyr, zeszła z nieba Wajtmana, boski rydwan... Wielki blask i płomień otaczały ją, kiedy opadała na Ziemię... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  2 (2). Zbieraliśmy się - zjeżdżaliśmy się wokół Wajtmany Niebieskiej tej, Rody h'Aryjskie i D'Aryjskie, Pody Raszenów i Swiatorusów, wodzowie i żołnierze wszystkich Rodów Rasy Wielkiej, zebrali się Wieduny srebrnowłose i Mędrcy wielce mądrzy, i wyznawcy Boga Jedynego... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  3 (3). Zbieraliśmy się-zjeżdżaliśmy się, w krąg Wajtmany rzędami rozstawieni, wiele dni Bogów rozsławiali... I otworzyła się Wajtmana, wyszedł z niej we własnej osobie Jasny Bóg Niebieski... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  4 (4). Rzekł Bóg wiecznieprzepiękny: Zjawiłem się z Uraj-Ziemi, z Swargi Niebieskiej, gdzie płynie Irij jasny, w ogrodach Wyryja, koło Asgardu Niebieskiego, ja Perun Gromowładny, Swaroga syn. Słuchajcie ludzie i żołnierze Rodów Ludzkich słów moich, pouczania słów moich słuchajcie... Powiedział do Peruna Racibor, żołnierz z Rodu Swiatorusów: Ty powiedz-opowiedz Światły Wodzu, czy jest śmierć dla żołnierzy Rodów naszych?
  5 (5). Odpowiadał Perun żołnierzowi: nie ma śmierci dla żołnierzy Rodu Niebieskiego... Każda jawna albo tajna wątpliwość serca, Bóg Wyszen, Strażnik Światów, Ojciec Swaroga i Dziadek mój, najlepszy z wszystkich Mądrych, pozwoli... Wiem, wieczna Przemądrość Bogów. Kto zostawszy nauczycielem, nawet jeśli Wielką Tajemnicę opowiedział, Bogowie nie potępią, gdyż nie ma śmierci dla nich... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  6 (6). I spytali ludzie Gromowładnego wielomądrego: Ty, powiedz nam, Swarożyc, opowiedz, dlaczego wyznawcy Boga Jedynego i Wędrowcy Boży, drogą poznania Wed chcą osiągnąć Nieśmiertelność? Ty, powiedz nam, odpowiedz, jest li śmierć w Świecie Jawy czy też nieśmiertelni wszyscy? Co zaś z dwóch - prawdą jest?
  7 (7). Odpowiadał im Swarożyc: jedno i drugie poprawne, błędnie tylko śpiewacy uczą o śmierci, ludzie. Zaś nazywam oszustwem - śmierć, a nieoszustwo, Nieśmiertelnością nazywam... Przez samooszukiwanie Legi zginęli, nieoszuści bytu dostępują w Prawi. I śmierć nie jak ryś pożera urodzonych, bo przyjętej nie ma u niej formy... Śmierć obserwujcie w otoczeniu, a dla siebie wy jej nie szukajcie...
  8 (8). Inni ludzie liczą, co Udrzec - Bóg martwych, odmienny od śmierci, lecz chodzenie wasze w Świat Prawi bezśmiertelne, ono w Duszach i Duchu u was przebywa; Ten zaś Bóg panuje w Świecie Przodków, dobry on dla pełnych dobra, dla niedobrych zaś i niedobry on... Poleceniem Udrzeca, w Dzieciach Człowieczych objawia się gniew, zbłądzenie i śmierć, przejawia się chciwości obraz...
  9 (9). Przez zadufanie sprowadzony z drogi, jedności z Duszą człowiek nie osiąga... We władzy śmierci zbłądziwszy ludzie posuwają się tą drogą i umarłszy, znowu i znowu w Nawi Świat wpadają... Na manowce z drogi uczucia, dlatego śmierć, nazywają Mora...
  10 (10). Pasjonując się swymi czynami, w pogoni za ich owocami, kontynuują marsz w tym kierunku i nie przemagają śmierci... Miast dążenia ku chwalebnym celom, jak Sumienie ludzi wzywa, Dziecię Człowiecze, na Midgardzie zrodzone, obraca się w kręgu przyjemności, a na tej drodze śmierć go czeka...
  11 (11). To - wielki zamęt uczuć, z próżnymi celami łącząc się, przybliża się do Piekła po daremnej drodze...
  Porażone przez związki z daremnymi celami, i o nich dzień i noc zamierzając, wasze ukryte JA zacznie czcić zewnętrzny świat Jawy... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  12 (12). W Świecie Jawy, objawionym przez Ród, pierwsze, co ludzi razi to życzenie cudzego, wkrótce ono pociąga za sobą gniew i pożądanie. Te trzy wytwory ciemnych, ludzi nierozumnych do śmierci przyprowadzają, a w Świecie Jawi tylko wytrwali ludzie, w których rządzi Sumienie, trwałością śmierć zwyciężają zawsze... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  13 (13). Skierowaną myślą kotłujące się uczucia uspokoiwszy, lekceważeniem z nimi trzeba walczyć... Dla takich nie ma śmierci, gdyż oni Wiedzą pokonali namiętności i przewyższyli śmierć... A człowiek, podążający za pożądaniem, idąc za namiętnościami ginie... Ale pokonawszy życzenia błędne, z siebie wszelkie prochy namiętności człek zdmuchuje... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  14 (14). Dla wszystkich istot i ludzi Piekło wydaje się ciemnością nieprzeniknioną; jak szaleni dążą do pewnego niepowodzenia... Ale człowiekowi, który odrzucił obłęd, co śmierć może zrobić? Kto zaś odmówi posiadania Mądrości Starożytnej ten niech o niczym innym nie myśli, jakby wypędziwszy z siebie Siłę Życia! … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  15 (15). Gniew, chciwość i zbłądzenie głębokiego JA, oto śmierć; i oni - w tym ciele ziemskim... Człowiek poznawszy Mądrość Bogów i Przodków swoich wie, że tak rodzi się śmierć, i śmierć go tu nie przeraża... W nim śmierć sczezła, podobnie jak sczezł śmiertelny, dostawszy się w dziedzinę śmierci... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  16 (16). I spytał Peruna jeden żołnierz z Rodu h'Aryjskiego: powiedz nam, dlaczego Mędrcy mówią,
  składając ofiary bezkrwawe, ludzie mogą dostąpić błogosławionych Światów Prawi, najczystszych nieprzemijających... Wedy ich nazywają najwyższym celem; kto to wie, ten może zająć się sprawami? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą
  William "Bill" Cooper
  Santia II
  1 (17). Odpowiedział Jedyny, Perun wszechpiękny: nie tylko poznający Wielką Starą Mądrość, tam zmierzają i dla nich zachowuje znaczenie to o czym mówi się w Ukrytych Wedach... Wolny z życzeń mrocznych dąży wyżej drogą najwyższego rozwoju duchowego, odtrącając błędne drogi rozwoju...
  2 (18). Żyjcie prawami RITA i prawami Boga Roda-Stwórcy Jedynego, gdyż tymi prawami żyją wszystkie Światy i Ziemie we wszystkich Wszechświatach …, który stworzył Wielki Ra-M-Ha... I nie znają oni śmierci, gdyż opuściły śmierć i ciemność Światy te, a Światło i Nieśmiertelność napełniły pięknem Życia ich... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  3 (19). I powiedział Hari, Mędrzec wielce mądry: Światły nasz Opiekunie, daj Mądre Przykazania swoje Rodom ludzkim, potomkom Rodu Niebiańskiego i Rasy Wielkiej, żeby Sprawiedliwość zatriumfowała na Midgardzkiej Ziemi, a Kłamstwo zginęło na zawsze ze Świata naszego, i nie zostało po nim nawet wspomnienie... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  4 (20). Odpowiadał Perun Gromowładny Mędrcowi wielce mądremu, i wszystkim zebranym słuchającym go: poznawajcie ludzie Przykazania moje, pouczań słów moich słuchajcie: Czcijcie Rodziców swoich, i utrzymujcie ich w starości, bo jak wykażecie troskę o nich, tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze...
  5 (21). Zachowajcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów waszych i wasi potomkowie będą pamiętać o was... Brońcie starych i małych, ojców i matek, synów i córek, gdyż to Krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych... Wychowajcie w dzieciętach swoich miłość do świętej ziemi Rasy, żeby nie łakomili się cudami zamorskimi, a mogli same uczynić cuda wspanialsze i piękniejsze, ku chwale świętej ziemi waszej...
  6 (22). Nie czyńcie cudów dla dobra własnego, a czyńcie cuda dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego... Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego, a gdy do was nieszczęście przyjdzie pomogą i wam bliźni wasi... Czyńcie dzieła dobre, ku chwale Rodu waszego i Przodków waszych, a otrzymacie opiekę od Bogów Jasnych waszych...
  7 (23). Pomagajcie ze wszystkich sił budować Sanktuaria i Świątynie, zachowujcie Mądrość Bożą, Mądrość Starożytną... Obmywajcie po pracach ręce wasze, bo kto rąk swych nie obmywa, ten siłę Bożą traci... Oczyszczajcie się wy w wodach Irija, gdzie płynie rzeka w świętej ziemi by obmyć swojo ciało białe, poświęcić go Bożą siłą...
  8 (24). Utwierdzajcie na Ziemi waszej Prawa Niebiańskie, które dali wam Jaśni Bogowie wasi... Czcijcie ludzie dni rusalskie, przestrzegajcie świąt Bożych... Nie zapominajcie o Bogach waszych, wysławiajcie Bogów paląc kadzidła i doświadczajcie łaski Bogów waszych...
  9 (25). Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym, żyjcie z nimi w pokoju i harmonii... Nie poniżajcie innych ludzi, a nie będziecie poniżeni... Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary, gdyż bóg-Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami... i nad wszystkimi Światami...
  10 (26). Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro, gdyż przekleństwa na siebie ściągniecie i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty... Brońcie ziemi waszej, a zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy...
  11 (27). Brońcie Rody Raszenów i Swiatorusow od cudzoziemskich wrogów, którzy wchodzą do ziem waszych ze złymi planami i z bronią. Nie przechwalajcie się swą siłą łapiąc za broń, lecz chwalcie się sukcesami na polach bitwy... Zachowujcie w tajemnicy Mądrość Bożą, Mądrości Tajnej cudzoziemcom nie dawajcie...
  12 (28). Nie przekonujcie tych ludzi, którzy nie chcą słuchać was i wysłuchiwać słów waszych... Zachowajcie wasze Sanktuaria i Świątynie od pohańbienia przez cudzoziemców, jeśli nie zachowacie Świątyń Świętej Rasy... i Wiary Przodków waszych, nawiedzą was lata smutku, krzywd i cierpień...
  13 (29). Kto ucieknie z ziemi swej na obczyznę w poszukiwaniu życia łatwego, ten odstępcą Rodu swego, nie będzie wybaczenia Rodu jego, gdyż odwrócą się Bogowie od niego... Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego, gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy, ten do sobie nieszczęście wzywa... Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się, z tych, co was miłują a odpowiadajcie na miłość miłością by doświadczyć opieki Bogów waszych... Kochajcie bliskiego waszego, jeżeli on tego godny...
  14 (30). Niech brat siostry swej za żonę nie bierze, a syn - matki swej, bo Bogów rozgniewacie i krew Rodu zmarnujecie... Nie bierzcie żon z czarną skórą, gdyż sprofanujcie dom i swój Ród zmarnujcie, biorąc żony ze skórą białą, swój dom rozsławicie... i swój Ród przedłużycie... Żony odzień męskich nie noście, gdyż kobiecość stracicie, a noście żony to, co wam polega na...
  15 (31). Nie naruszajcie więzów Związku Rodzinnego przez Bogów poświęconych, gdyż wbrew prawu Boga-Stwórcy Jedynego postąpicie i szczęście swoje stracicie... Nie zabijajcie dziecięcia w brzuchu matki, gdyż kto zabije dziecię w brzuchu ściągnie na siebie gniew Boga-Stwórcy Jedynego...
  16 (32). Kochajcie żony mężów swoich, gdyż oni obroną i oparciem waszym, i całego Rodu waszego...
  Nie nadużywajcie chmielonych napoi, miejcie umiar w piciu, gdyż kto nadużywa alkoholu, traci wygląd ludzki... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  Santia III
  1 (33). I powiedział Mędrzec Swiatozar Piorunie Wiecznieprzepiękny: co oznacza ostatnie Przykazanie Twoje? Powiedz-odpowiedz nam. Mówił Perun wszystkim ludziom zebranym: przypomnijcie sobie, ludzie Rasy Wielkiej, podanie, o synach Tora wielomądrego, zachowane w Świętych Wedach, dane wam, synom moim, Tarchom Dadźbogom...
  2 (34). Zestarzał się Tor wielomądry i wezwał do sobie synów swoich Stara, Winga i Odyna... I mówił im takie słowa: synowie moi ukochani, minęły już trzy Kręgi Lat Życia mego, starość i dolegliwości napełniły ciało moje... Siły moje już porzucają mnie. Wiem, że jest daleko na południu... u podnóża Himawat-gory, Ckuf Legow Niebieskich...
  3 (35). W Ckufie tym podgórskim, przygotowują Mądre Legi... wszystkim Bogom Niebieskim Surycę, jaśniejący, boski napój, darujący liczne życiowe siły... i wieczną młodość... Jeżeli człowiek wypije Surycy Legow, on znów odzyska siły Życia, i znów w ciało powróci zdrowie... i wieczna młodość w nim zajaśnieje.
  4 (36). I Star powiedział do Tora: Ojcze mój ukochany, przyniosę ci napój Bogów... I poszedł Star na południe, do Himawat-gory... Długo czekał na starszego syna Tor wielomądry... i posłał on średniego syna na poszukiwanie Stara, mówiąc mu: widocznie nieszczęście wydarzyło się ze starszym bratem twoim,
  ty wyjdź Wing na pomoc bratu swemu... I poszedł Wing na poszukiwanie Stara brata swego...
  5 (37). Wiele wód odtąd upłynęło w Irii Świętym... Mały Księżyc dziewięć razy dokonała swojej drogi naokoło Ziemi, a Duży Księżyc - cztery razy, i powiedział Odyn do Tora wielomądrego: miły mój Ojcze, puść, ty, mnie do Himawat-góry... na poszukiwanie braci moich rodzonych, na poszukiwanie Skufa podgórskiego... Legow Niebieskich, jak i Surycy boskiej...
  6 (38). Pobłogosławił Tor wielomądry syna swego ukochanego, i udał się Odyn na południe do Himawat-góry... na poszukiwanie braci swych i Skufa Legow Niebieskich. Jak przybył do Himawat-góry, ... zobaczył Skuf Legow Niebieskich. Pośrodku Skufa podgórskiego, gotowała Legina srebrnowłosa, Surycę jaśniejącą w złotym kotle ... dla Bogów Jasnych...
  7 (39). Powiedział Odyn takie słowa: ciesz się dobrym zdrowiem, Legino-Mateczko, niech nie będzie chmur ciemnych nad Skufą Twoją, niech będą wszystkie sprawy wasze, ku chwale Bogów Jasnych... Odpowiedziała Odynowi Legina srebrnowłosa: bądź pozdrowiony i ty, jasny dobry zuchu, powiedz-opowiedz, co przyprowadziło cię w Skuf nasz podgórski do Himawat-góry...
  8 (40). Przywiódł mnie kroczący ból, za rodzonym Ojcem mym, już trzy jego Kręgi Lat Życia przeminęły, starość i dolegliwość opanowały ciało jego. Tylko Suryca twoja życiodajna, Legino-Mateńko, przegoni starość i dolegliwość, jak i męczarnie z cierpieniami, i uświęci ciało Ojcowe Bożą Siłą...
  9 (41). Powiedziała Odynowi Legina srebrnowłosa: w złotym kotle Suryca gotuje się, ty weź spij-spróbuj Surycy, ale pamiętaj! Pierwsza czara, daje siły, wypędza bóle, zmęczenie i dolegliwości... Druga czara daje wesołość i wieczną młodość, wypędza gnębiącą starość...
  Trzecia czara dla ludzi niepotrzebna, ona zamienia człowieka w zwierzę...
  10 (42). Przyszło od ciebie dwu młodzieńców, ale nie usłuchali słów moich, i wypili po trzy czary, a teraz oni jak zwierzęta pasą się na łące za Skufem podgórskim naszym... I wskazała ona ich Odynowi... i poznał braci swoich rodzonych, i paśli się jako owce na łące zielonej...
  11 (43). I napełniło się serce Odyna smutkiem wielkim za rodzonymi braćmi swymi. I wziął czarę z Surycą i wypił ją jednym duszkiem... Minął smutek, siły wielkie napełniły ciało jego i pojawiło się pragnienie wypicia jeszcze jednej czary, ażeby odzyskać młodość wieczną, którą Bogowie Jaśni mają...
  12 (44). Wypił czarę kolejną, wesołość i wieczna młodość napełniła ciało jego, i rozpaliło się wielkie życzenie wypić trzecią czarę, lecz przypomniał sobie Odyn słowa Leginy srebrnowłosej... i nie wypił więcej, a napełnił dzbanek swój podróżny, dwoma czarami Surycy, dla Ojca swojego rodzonego...
  13 (45). I uczynił Odyn... hymn-modlitwę Bogom Jasnym, i wezwał ich do pomocy braciom swoim rodzonym. Zjawili się Jaśni Bogowie na Odyna zew... i zwrócili rozum braciom jego, Starowi i Wingowi, i pobłogosławili ich Bogowie na drogę powrotną... Wrócili bracia do ojcowskiego domu... i oddał Odyn Surycę Ojcu swemu rodzonemu.
  14 (46). I wypił Tor wielomądry pierwszą czarę, choroby i niemoc porzuciły ciało jego, a siły życia wielkie napełnili rozum i ciało jego. Drugiej czary nie wypił Tor wielomądry, lecz wylał Surycę pod korzenie starych, uschniętych drzew Dębu, Brzozy i Jesionu... I odzyskały one siły wielkie... i rozpuściły się zielone liście na koronach ich...
  15 (47). Powiedział synom Tor słowa takie: Nie mam potrzeby młodości wiecznej, przeżyłem długie życie przez Stwórcę Ramha dane, niech Drzewa te siły dają liczne, wam synowie moi ukochani,
  i wszystkim potomkom Rodów waszych... we wszystkich czasach od Kręgu do Kręgu. Posadźcie nasiona z drzew tych, koło domostw Rodów waszych... i pielęgnujcie je, jak dzieci własne...
  16 (48). Od tego czasu strzegą Rodów Rasy Wielkiej i potomków Rodu Niebieskiego, trzy Drzewa Życia i Siły Wielkiej. W trudną godzinę albo w święta przychodzą do Drzew Siłę Życia dającym, i zdobywają siły liczne... i rozsławiają Bogów Jasnych i Przodków wielomądrych, za czyny dobre, tak ku chwale wszystkich Rodów Rasy Wielkiej... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  Santia IV
  1 (49). I spytał Peruna Rodan da'Aryjski, Kodarad: Powiedz-opowiedz nam, Boże Wiecznieprzepiękny, dlaczego wielu Mędrców składa śluby milczenia... i mówią, że dążą do poznania Wed. Czy jest prawda w ślubach milczenia? W milczeniu przychodzi mądrość Mędrców... Jest Nieme poznanie Prawdy czy nie?
  2 (50). Odpowiedział Kodaradowi Perun wielomądry: Nie ma sensu w ślubowaniu milczenia, gdyż Stare Wedy poznajesz  sercem, milczący zrozumieć nie może... i w serce jego Stare Wedy nie wnikają... Stare Wedy tylko żywym Słowem dają się poznać, i gdzie rozlegają się słowa Wed, tam serca zaczynają poznawać ich Wielką istotę...
  3 (51). Myślą liczni ludzie, kto pozna wszystkie Wedy - bezgrzesznym jest, nawet kiedy postępuje źle... Ale ni hymny z Mądrości Poznania Światów, ni sentencje z Mądrości Świata Światła, ni zaklinania z Mądrości Życia... nie uratują czyniących złe czyny... i każdy odpowie za swoje bezprawie...
  4 (52). Święte hymny i pieśni, nie uratują przed Krzywdą tego, kto bezwolnie poddaje się omamom, kto przebywa w Świecie czarów i własnych iluzji. Jak ptaki porzucają gniazdo, kiedy rosną u nich skrzydła, tak i święte śpiewy porzucają człowieka, gdy nadejdzie czas...
  5 (53). Wedy nie uratują tych, którzy nie wypełniają swojego Obowiązku wobec Życia, one wskazują wam dwie drogi: poświęcenie i składanie bezkrwawych ofiar, przez ich znajomość osiągną czystość... i tą czystością odpędzą grzech... samooświeceni wiedzą Wed...
  6 (54). W sile wiedzy Starych Wed, zbliża się Dusza wiedzącego do Świata Prawi, gdy jednak zwykłych owoców Świata Jawy pragnie, zabiera ze sobą wszystko czego dokonał, i w Świecie Nawi spożywa owoce czynów swoich, niesie odpowiedzialność za każdy czyn swój i znowu idzie drogą, przez Ramha Wielkiego wyznaczoną...
  7 (55). Dzieci Ludzkie poświęcenie dokonuje się w Świecie Jawy, a owoce wszystkich czynów spożywacie w Świecie Nawi, dla Mędrców, Kapłanów i Duchownych, oddających się wyrzeczeniom, przeznaczono te wielkie Światy... Bezgrzeszne poświęcenia uważa się, za wyrzeczenie się zła; takie indywidualne poświęcenie bywa pomyślnym i niefortunnym. Poświęceniem znawcy Starych Wed dostąpili Nieśmiertelności...
  8 (56). Ale jest i grzeszne poświęcenie... Kto z ludzi owładnięty gniewem niesprawiedliwym, i innymi szesnastoma wadami, a także kto narusza Przykazania Bogów i Przodków, szczególnie Przykazania Krwi, kto popełnia trzynaście szkodliwości - grzeszny ten. A kto posiada czystą Duszę i Ducha jasnego, i żyje zgodnie z nakazami Praojców swoich, ten bezgrzeszny...
  9 (57). Gniew niesprawiedliwy, pożądliwość, chciwość,
  urojenia, lubieżność, okrucieństwo, pomówienie, próżność, czarnowidztwo, zboczenie, zawiść, wstręt, rozpusta, pragnienie cudzego, ucisk, złość - oto wady Dzieci Ludzkich, ludzie powinni unikać tych szesnastu...
  10 (58). Każda z nich czai się na ludzi, pragnąc zawładnąć ich wnętrzem, jak myśliwy czatuje na zwierzynę... Chełpliwemu, pożądliwemu, wyniosłemu, pamiętliwemu, chwiejnemu, odmawiającemu zaszczytu obrony tych sześć grzechów, czynionych przez nieprawych ludzi, mimo większego ich zagrożenia...
  11 (59). Pogoń za przyjemnościami, wrogość, przechwałki swojej hojności, skąpstwo, ucisk innych ludzi, kłamstwo, słaba wola, rozsławianie swoich uczuć, nienawiść do współmałżonka, oto dziewięć najgorszych wrogów człowieka...
  12 (60). Zachowanie Przykazań, Praw Boga-Stwórcy Jedynego, Praw Rodu waszego, szczerość, opanowanie, poświęcenie, samokontrola, wstydliwość, cierpliwość, wytrwałość, brak zazdrości, składanie bezkrwawych ofiar, przedłużanie Rodu, miłosierdzie, troska, studiowanie Świętej Ra-M-Ha INTY i Starych Wed oto szesnaście ślubowań wyznawców Wiary...
  13 (61). Kto umocni tych szesnaście ślubowań ten wyróżni się na całej ziemi; kto przestrzega trzy, dwa lub tylko jedno z nich, ten uznany jest za samostanowiącego; w wyrzekaniu się wad Świata Jawi jest klucz do Nieśmiertelności. Mądrzy wyznawcy Wiary ich nazywają wrotami Prawdy...
  14 (62). W samorozwoju jest osiemnaście przymiotów: powściągliwość w działaniu, bezczynności i nastawieniu na wytyczony cel, poskromienie niesprawiedliwości, osądzania, pychy, niskich pragnień, gniewu niesprawiedliwego, przygnębienia, chciwości, donosicielstwa, zazdrości, złożyczenia, rozdrażnienia, niepokoju, zapominalstwa, gadatliwości, zarozumialstwa.
  15 (63). Tak człowiek pojmujący samorozwój... staje się trzeźwym, on posiada osiem cech: sprawiedliwość, zdolność do rozmyślania,
  zdolność do samopoznawania, zdolność do badań, niewzruszoność, uczciwość, niewinność, skupienie...
  16 (64). Bądźcie prawdziwi Duszą i Duchem, Światy trzymają się Prawdy. Ich wrotami - Prawda; gdyż powiedziane jest na Prawdzie opiera się Nieśmiertelność. Odwracajcie się od grzechów, wypełniajcie ślubowania i przykazania. Takie postępowanie, stworzone w Jednym Bogu, przez Prawdę prowadzi do Nieśmiertelności... Zachowajcie ludzie niezmiennymi Święte Pisma: Ra-M-Ha INTU i Stare Wedy. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  Santia V
  1 (65). I spytał Pioruna Gromowładnego, Ogniesław, Kapłan Wielkiej Świątyni Inglii, z Rodu Swiatorusow: Ty, powiedz-opowiedz, Piorunie-Ojcze, co w przyszłości potomków czeka wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego? Jaki los czeka ich, po odejściu naszym, do Prawi Niebieskiej, ku Przodkom naszym...
  2 (66). Odpowiedział Ogniesławowi, Bóg wielce mądry: Posłuchaj mnie, Wielki Strażniku Pierwotnego Ognia... i wy wyznawcy Bogów Świętej Rasy i Rodu Niebieskiego... Podobnie jak Niebieski Iriju co dzieli poł-Swargi Niebieskiej, Wielkie Zmiany przyniesie potok Rzeki Czasu w prądzie swoim...
  3 (67). Zmieni oblicze swe Święta ziemia Rasy Wielkiej. Wielkie Ochłodzenie przyniesie wiatr da'Aryjski na ziemię tę i Marzanna na trzecią cześć roku swym Białym Płaszczem okrywać ją będzie. Nie będzie żywności dla ludzi i zwierząt w czasie tym i zacznie się Wielkie Przesiedlenie potomków Rodu Niebieskiego za góry Ripiejskije, którzy bronią na zachodnich granicach Świętą Ruseńską...
  4 (68). I dojdą oni do Wielkich Wód, Ocean-morza Zachodniego,
  i przeniesie ich Siła Niebieska, na ziemię Bezbrodych ludzi, ze skórą koloru płomienia Świętego Ognia. Wielki Wódz zbuduje w ziemi tej, Świątynię Trójzębu Boga Mórz. I będzie Nij - Bóg Mórz posyłać nim niezliczone dary swe, i stanie ochraniać ziemie ich przed Żywiołami Zła...
  5 (69). Ale wielki dostatek otumani głowy wodzów i kapłanów. Wielkie Lenistwo i życzenie cudzego owładnie rozum ich. I zaczną oni łgać Bogom i ludziom, i zaczną żyć według własnych praw, zrywając przymierze Mądrych Przodków i Prawa Boga-Stwórcy Jedynego. I będą wykorzystać Siłę Żywiołów Ziemi Midgard dla osiągania swoich celów... I rozgniewają oni czynami swoimi Nija - Wielkiego Boga Mórz...
  6 (70). I zniszczą Nij i Żywioły ziemię tę, i ukryje się ona w głębinach Wielkich Wód, tak jak skryła się w czasach starożytnych w głębiach północnych wód - Święta Daarja... Bogowie Rasy uratują ludzi prawych i Siła Niebieska przeniesie ich na wschód, w ziemie ludzi ze skórą koloru Mroku... a bezbrodych ludzi, ze skórą koloru płomienia Świętego Ognia, przeniesie Siła Wielka na skraj ziemi na zachodzie Jariły-Sołnca leżące...
  7 (71). Ludzie ze skórą koloru Mroku czcić będą potomków Rodu Niebieskiego jak Bogów... i będą uczyć się od nich wielu nauk. Ludzie z Wielkiej Rasy zbudują nowe Grody i Świątynie, i nauczą ludzi ze skórą koloru Mroku hodować trawy i warzywa... Cztery Rody Rasy Wielkiej zmieniając jeden drugiego, będą uczyć Starożytnej Mądrości nowych Kapłanów... i budować Trirany-Grobowce, jako Góry rękodzielne, czterograniaste...
  8 (72). Inne zaś Rody Rasy Wielkiej rozsieją się po całym obliczu Ziemi-Midgard... i przejdą za Himawat-góry... i nauczą ludzi ze skórą koloru Mroku, Mądrości Świata Świetlistego... Ażeby przestali przynosić
  ofiary straszne, krwawe, swojej bogini - Czarnej Matce i Żmijom-Smokom ze Świata Nawi, a odzyskali nową Boską Mądrość i Wiarę...
  9 (73). Liczni z Rodów Rasy Wielkiej rozejdą się po wszystkich krajach Midgard-Ziemi, za Ripiejskimi górami, i postawią nowe Grody i Świątynie i zachowają Wiarę praprzodków, i ukryte Wedy jakie Tarchom Dadźbog dał... z innymi Jasnymi Bogami... Liczne Rody z Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego będą paść niezliczone stada zwierząt, i przechodząc z miejsca w miejsce, spowinowacą się z innymi Rodami z Rodu Niebieskiego...
  10 (74). Ale przyjdą ze Świata Ciemności cudzoziemscy wrogowie, i zaczną schlebiać Dzieciom Ludzkim słowa schlebiające, przez kłamstwo przykryte. I będą zwodzić starych i małych, i córki Człowiecze będą brać za żony... Irynirować będą między sobą... i między ludźmi... i między zwierzętami... I przyuczać do tego zaczną wszystkie narody Midgard-Ziemi, a tych, którzy nie będą słuchać słów ich, i naśladować czynów żałosnych Cudzoziemców, poddadzą męczarniom i cierpieniom...
  11 (75). niektórzy z nich i w obecnej chwili próbują przeniknąć na Midgard-Ziemię, ażeby czynić swoje czyny ciemne, odwracać od drogi Sił Światła synów i córki Rasy Wielkiej. Cel ich, zgubić Dusze Dzieci Ludzkich, ażeby nie osiągnęły nigdy Jasnego Świata Prawi i Asgardu Niebieskiego, klasztory Bogów-Opiekunów Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej. A także Niebieskich Ziem i Osiedli, gdzie odzyskują spokój Światli Przodkowie wasi...
  12 (76). Po szarej skórze ich, poznajecie Cudzoziemskich wrogów... Oczy koloru Mroku u nich i dwupłciowi oni, i mogą być żoną, jak i mężem. Każdy z ich może być ojcem albo matką... Pokrywają oni farbami twarze swoje, żeby upodobnić się do Dzieci Człowieczych... i nigdy nie zdejmują odzień swoich, ażeby nie obnażyła się nagość zwierzęca ich...
  13 (77). Kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi zdobędą oni liczny kraje Midgard-Ziemi, jak już postępowali na innych Ziemiach, w wielu Światach w Czasach poprzedniej Wielkiej Assy, ale zostaną zwyciężeni oni, i zesłani w kraj Gór rękodzielny, gdzie będą mieszkać ludzie ze skórą koloru Mroku i potomkowie Rodu Niebieskiego pochodzący z ziemi Boga Nija. I dzieci Człowiecze zaczną uczyć pracy ich, ażeby mogli sami hodować zboża i warzywa dla żywienia dzieci swoich...
  14 (78). Ale brak chęci pracowania, zjednoczy Cudzoziemców, i opuszczą oni kraj Gór rękodzielnych, i osiedlą się we wszystkich krajach Midgard-Ziemi. I stworzą oni wiarę swoją, i ogłoszą siebie synami Boga Jedynego, i będą krew swoją i dzieci swoje składać w ofierze bogu swemu, ażeby istniał krwawy związek między nimi a bogiem ich...
  15 (79). I będą Światli Bogowie  posyłać do nich Wędrowców wielce mądrych, gdyż nie posiadają oni ani Ducha ani Sumienia. I Cudzoziemcy będą słuchać Mądrego Słowa ich, a wysłuchawszy będą przynosić życie Wędrowców, w ofierze bogu swemu... I stworzą oni Złotego Tura, jako symbol swojej potęgi, i będą kłaniać się jemu, jako bogu swemu...
  16 (80). I poślą do nich Bogowie... Wielkiego Wędrowca, miłość niosącego, ale kapłani Złotego Tura poddadzą go śmierci męczeńskiej. I po śmierci jego, ogłoszą Bogiem go... i stworzą Wiarę nową, zbudowaną na kłamstwie, krwi i ucisku... I ogłoszą wszystkie narody niższymi i grzesznymi, i wezwą przed oblicze przez nich stworzonego Boga kajać się i prosić o wybaczenie za czyny dokonane i nie dokonane... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  Santia VI
  1 (81). I powiedział Mędrzec Swiatozar, z sławnego Rodu Swiatorusow, Piorunie Wiecznieprzepiękny: Ty, powiedz-opowiedz, Piorunie-Ojcze, co że będzie ze Świętą ziemią Rasy Wielkiej i Wiarą Przodków naszych? Odpowiedz-powiedz Jasny Boże, Jeśli przyjdą czasy ciężkie dla Synów Rasy Wielkiej, to, kto może uratować świętą ziemię Rasy... i potomków Rodu Niebieskiego?
  2 (82). Mówił Bóg wielce mądry, takie słowa: Wiedzcie ludzie, co ciężkie czasy... przyniesie potok Rzeki Czasów na świętą ziemię Rasy Wielkiej... I ostaną na ziemi tej, jedynie kapłani-strażnicy Starej Wiedzy i Mądrości Ukrytej... ... Gdyż wykorzystają ludzie Siłę żywiołów Midgard-Ziemi i zniszczą Mały Księżyc i Świat swój piękny... I obróci się wtedy Swaroży Krąg i przerażą się ludzkie Dusze...
  3 (83). Wielka Noc okryje Midgard-Ziemię... i Ogień Niebieski zniszczy liczny krainy ziemi... Tam gdzie kwitły piękne ogrody, będą rozciągać się Wielkie Pustynie... Miast urodzajnych pól morza szumieć będą, a tam gdzie pluskały się fale mórz, pojawią się wysokie góry śniegiem wiecznym okryte...
  4 (84). Ludzie chować się będą przed deszczami zatrutymi, śmierć niosącymi w pieczarach, i żywić się będą ciałami zwierząt, gdyż owoce drzew trucizną się wypełnią i liczni ludzie pomrą, skosztowawszy tego jedzenia... Otrute wody strumieni wiele śmierci przyniosą Dzieciom Rasy Wielkiej i potomkom Rodu Niebieskiego, i cierpienia ludziom przyniesie pragnienie...
  5 (85). I po radzie Cudzoziemców, skrycie przybyłych na Midgard-Ziemię, ludzie pozbawiać zaczną jeden drugiego Życia... dla łyku świeżej wody, dla kawałka czystego pożywienia... I zaczną zapominać oni Starą Mądrość i Prawa Boga-Stwórca Jedynego... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Wielka Izolacja przyjdzie w Świcie Midgard i tylko kapłani-strażnicy Świętej ziemi Rasy Wielkiej będą zachowywać czystość Starej Wiedzy, nie bacząc na trudy i śmierć...
  6 (86). Ale Rzeka Czasu znów przyniesie zmiany w prądzie swym... I znowu nastąpi złączenie Rodów Rasy Wielkiej... Ich połączy Stara Mądrość, zachowana w pieśniach i legendach ludowych, podawanych z ust do ust, zapisana na kamieniach w Sanktuariach i Świątyniach, i spisana w San'tii Wielkiej... Wiele Mądrej Wiedzy będzie straconą dla Rodów wielu, lecz pamiętać będą oni, że są Potomkami Rodu Niebieskiego... i nikt nie zdoła zwyciężyć i pozbawić wolności ich...
  7 (87). Mnóstwo Kręgów Życia przeminie Midgard-Ziemia po Drodze Swarożej... Dzieci Człowiecze znów zbudują Grody i Świątynie tym Bogom, których pamiętają... Życie prawe i szczęśliwe wróci na ziemie Wielkiej Raszeni... Ale kapłani Cudzoziemscy... ze świątyń Złotego Tura ... i kapłani Przybitego Wędrowca, zechcą unicestwić ich świat i spokój, gdyż kapłani ci żerują na owocach pracy cudzej...
  8 (88). I przyjdą kapłani Cudzoziemscy w ziemię Rasy Wielkiej udając handlowców i bajarzy, i fałszywe legendy przyniosą oni, i zaczną uczyć życia nieprawego ludzi Rasy Wielkiej, nie kierowanych Złem i Oszustwem...
  I wielu ludzi da się zwieść wpadną w sieci Pochlebstw i Oszustwa, i zamienią Świat Prawi na dziewięć wad: rozpusta, kłamstwo, zarozumialstwo, brak duchowości, nieobowiązkowość, niewiedza, niezdecydowanie, lenistwo i obżarstwo...
  9 (89). I odrzeknie się wielu ludzi od Świętej Wiary Przodków swoich i wsłuchiwać się będą słowom Cudzoziemskich kapłanów, które są kłamstwem nieprawym, odwodzącym Dzieci Człowiecze z drogi Sił Światła... Czasy krwi i bratobójstwa przyniosą Cudzoziemscy kapłani na przestrzenie ziem Rodów Rasy Wielkiej, i nawracać zaczną ludzi na Wiarę swą...
  10 (90). Ludzie Rasy będą prosić o pomoc Cudzoziemskich kapłanów, służąc Cudzym bogom i Bogu Świata Ciemności... I kapłani Przybitego Wędrowca z fałszywą gorliwością będą pocieszać ich, i zdobędą Dusze ich, i bogactwem Dzieci Człowieczych... I ogłoszą ludzi Rasy Wielkiej niewolnikami Boga, którego sami zabili... I wmawiać im będą, że w cierpieniu dobro się przejawia, gdyż cierpiącego Boga ujrzą...
  11 (91). Na siedem Kręgów Życia okryje Ciemność ziemie Rodów Rasy Wielkiej... Wielu ludzi zginie od metalu i ognia... Ciężkie nastaną czasy dla narodów Midgard-Ziemi, brat wystąpi przeciw bratu, syn przeciw ojcu, krew będzie lać się jak rzeki... Matki będą zabijać swe nienarodzone dzieci... Głód i Duchowa pustka zasnują mgłą głowy wielu ludzi Rasy Wielkiej i stracą Wiarę oni w sprawiedliwość...
  12 (92). Ale nie dopuści Bóg-Stwórca Jedyny i Ród Niebieski do zagłady Rasy... Odrodzenie Rasy Wielkiej i przebudzenie ducha-opiekuńczego synów Rodu Niebieskiego przyniesie Biały Pies,
  Posłany przez Bogów na świętą ziemię Rasy Wielkiej... Oczyści się święta ziemia z tysiącletniego niewolniczego jarzma Cudzoziemskich wrogów, którzy składają w ofierze krew i ciało dzieci swoich, i kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi trują Dusze dzieci Rodu Niebieskiego...
  13 (93). Feniks Niebieski wskaże Naczelnemu Kapłanowi Pierwotnego Ognia, syna Kapłana Lasu z Rodu Trójksiężyca i wychowa Naczelny Kapłan z niego Mądrego Wielkiego Kapłana, będą pomagać Jaśni Bogowie... I odrodzi Wielki Kapłan Starą Wiarę praprzodków na świętej ziemi Rasy Wielkiej... i zbuduje Świątynie Wedy, Świętą Stelle i Sanktuaria, ażeby poznawały wszystkie Rody Rasy Wielkiej i potomkowie Rodu Niebieskiego Starą Mądrość i życie prawe...
  14 (94). I poznają sługi Ciemności, że nadeszła ich zagłada... i będą oni kłamać na Wielkiego Kapłana... i nakłaniać uczniów i bliskich jego, bogactwem niezliczonym i błogością błędnym... Ażeby nie osiągnęli Duchowych wierzchołków Świata Prawi, a byli wiecznymi niewolnikami Świata Ciemnego... I oni będą robić wszystko, żeby zniszczyć Wielkiego Kapłana, ażeby nie odrodziła się Stara Mądrość i Wiera praprzodków na świętej ziemi Rasy...
  15 (95). Siły Ciemności dołożą wszelkich sił, ażeby nigdy nie zapalił się Święty Ogień wobec Obrazów i Stelli Bogów i Światłych Przodków waszych... Cudzoziemcy napuszczać będą jeden naród na drugi, wzywając ich do wojen, ażeby zabijali się wzajemnie za posiadanie dóbr ziemskimi... Ale dobre te, po zakończeniu wojen, zawsze dostają się Cudzoziemcom...
  16 (96). Miliony żyć zabiorą bezmyślne wojny dla zaspokojenia życzeń Cudzoziemców, gdyż czym więcej będzie wojen... i śmierci między Dziećmi Człowieczymi,
  tym większe bogactwa zyskują wysłańcy Świata Ciemności i posiądą wpływ nad umysłami licznych z Rasy Wielkiej... Ciemne moce dla osiągnięcia swych celów zastosują także Faszę-Niszczyciela i Ogniste Grzyby śmierć niosące podniosą się nad Midgard-Ziemią... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą
  William "Bill" Cooper
  Santia VII
  1 (97). Powiedział do Pioruna, Wiedzyświat, żołnierz z Rodu h'Aryjskiego, takie słowa: ty, powiedz-opowiedz Jasny Wodzu nasz, czy uratuje Wielki Kapłan Świętą Wiarę praprzodków... na świętej ziemi Rasy Wielkiej od Cudzoziemskich wrogów? Dlatego cię pytam, bo z Rodem Trójksiężyca jesteśmy Krewnymi...
  2 (98). Odpowiedział Jasny Bóg żołnierzowi: Ty, posłuchaj mnie, Dobry Druchu. Ciężki los dla Wielkiego Kapłana przeznaczony... Niezrozumienie ludzi będzie otaczać go, bo Stara Mądrość niezrozumiałą stała się, dla wielu Dzieci Człowieczych z Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego... I jego zadaniem wyjaśnić ludziom podstawy Starej Wiedzy i sens Obrazów Run zachowanych w Prawach Boga-Stwórcy Jedynego....
  3 (99). Wielka Kapłanka przyniesie Nowe Życie na przestrzenie świętej ziemi Rasy, i poznają wszystkie Rody Rasy Wielkiej i potomkowie Rodu Niebieskiego Życiodajne Światło Starej Mądrości, które ochraniali Kapłani Wielkiej Świątyni Inglii... Szczęście i Życie Prawe umocni ona po całej ziemi Rasy,
  ażeby Światowa Jasna Dusza DŻYWY znalazła sobie schronienie w sercu każdego człowieka, z Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej, zaczynając z odrodzonego Asgardu Iryjskiego...
  4 (100). Znów spytał się Pioruna, Wiedzyświat - Żołnierz z Rodu h'Aryjskiego: powiedz-opowiedz Jasny Wodzu, jak zrodzi się Wielka Kapłanka? Z jakich Rodów będą Rodzice jej? I jak Światło Mądrości Pradawnej oświetli cały Świat Midgard-Ziemi? Odpowiedział Piorun żołnierzowi Rodu h'Aryjskiego: posłuchaj, żołnierzu słów mych, jak skończy Naczelny Kapłan Pierwotnego Ognia czternastoletnią naukę... syna Kapłana Lasu, z Rodu Trójksiężyca, to ogłosi go spadkobiercą swoim, i przeprowadzi go przez trzy Wtajemniczenia...
  5 (101). W dzień Wielkiego Święta, wezwą do sobie Jaśni Bogowie i Wielce Mądrzy Przodkowie Naczelnego Kapłana Pierwotnego Ognia, gdyż wypełnił on w całości misję swą na Midgard-Ziemi... Nowy Najwyższy Kapłan, z Rodu Trójksiężyca, zacznie czyny swe wędrując z Grodu do Grodu, głosząc Starą Mądrość Wiary praprzodków, i uzdrawiając chorych Duszą i ciałem... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  6 (102). Wróciwszy do Asgardu Iryjskiego, on wezwie do sobie uczniów, i będzie uczyć ich Podstaw Starej Mądrości, i zacznie budować Świątynie Starej Wiary przodków Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego... I kiedy nadejdzie czas, przyprowadzą do Naczelnego Kapłana czternastoletnią córkę Wielkiej Wieduny, z Rodów znów przybyłych, aby studiowała Mądrość Starą, tajemną... I uczyć zacznie Wielki Kapłan córkę Wielkiej Wieduny Wiedzy Tajemnej, i będzie wychowywać z niej Kapłankę Białej Świątyni...
  7 (103). I matka jej, Wielka Wieduna, będzie uzdrawiać Dusze i wychowywać dzieci Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego... I otoczy Naczelny Kapłan
  córkę Wielkiej Wieduni troską i miłością, i chronić ją będzie od sług Świata Ciemności, ażeby nie zdobyli Duszy jej, i nie skierowali córki Wielkiej Wieduny drogą ciemną, bezduszną, prowadzącą Dusze ludzi w przepaść Piekielną, w ciemnych otchłaniach Świata Nawi leżącego...
  8 (104). Gdyż wiedzą sługi Świata Ciemności, co córka Wielkiej Wiedunji, otoczona przez troskę i miłość Wielkiego Kapłana, urodzi piękne Dziecię, które zostanie Wielką Kapłanką, Zbawczynią świętej ziemi... i wszystkich Rodów Rasy Wielkiej, i potomków Rodu Niebieskiego... W Świętym Roku powinno zrodzi się Dziecię to, gdyż od tej pory przyszłej Wielkiej Kapłance będą pomagać i służyć wszyscy Bogowie Rodu Niebieskiego...
  9 (105). Wilgotna Matka Ziemia... będzie ją karmić, a Niebieska Krowa Zimun będzie poić ją swym mlekiem... Gamajun - Wieszczy Ptak, pieje Wielkiej Kapłance o zachowanej, Starej Wielkiej Mądrości... Sam Bóg Wyszen chronił będzie sny jej, a Łada-Matka chronić ją od Zła dniem będzie... Makosz-Mateńka niańczyć ją będzie, a Bóg Kryszen na fujarce zagra jej...
  10 (106). Ale zjednoczą się Siły Ciemności, i zechcą zdruzgotać Dziecię to, ażeby zginęła Stara Wiedza, Runy i Mądrość tajemna w Bezczasie... Gdyż ich celem wielkim, nie dopuścić urodzeniu Kapłanki Wielkiej, i dołożą wszelkich sił swych, by nie zrodziła się po powieki wieków... I zaczną otaczać sługi Świata Ciemności, matkę przyszłej Wielkiej Kapłanki, kłamstwem i pochlebstwami wielkimi...
  11 (107). I będą zapraszać matka, przyszłej Wielkiej Kapłanki, na uroczystości wielkie, gdzie i kłamstwo i brak duchowości jest cenione, gdzie próżniactwo i samouwielbienie stają się normą, gdzie poniżenie i perwersję ubóstwiają... Ciemne moce będą kierować do córki Wielkiej Wieduny, uwodzicieli i zwodzicieli, coby łgali na Wielkiego Kapłana i Starą Wiarę Praprzodków...
  12 (108). Wszystkie ciemne moce nakierują się na to, coby rozłączyć Wielkiego Kapłana z córką Wielkiej Wieduny, gdyż wiedzą Siły Ciemności, że jeśli rozłączą ich, wielka strata i nie urodzenie Wielkiej Kapłanki, doprowadzą do śmierci Naczelnego Kapłana... ponieważ misją jego wychować Wielką Kapłankę... Ale on znów odrodzić się przez jeden Krąg Lat, i to będzie ostatnim okresem panowania Sił Ciemności, we wszystkich krajach Midgard-Ziemi...
  13 (109). Wszechniszczący Ogień Odpłaty Sił Światła, spali sługi Świata Ciemności i wszystkich potomków Cudzoziemskich wrogów, co pustką bezduszną napełniali cały Świat Ludzki... niosąc na sztandarach swoich: kłamstwo i wady, lenistwo i okrucieństwo, życzenie cudzego i pożądanie, strach i zwątpienie w siły swe... i to będzie Wielkim Końcem Świata, dla Cudzoziemskich wrogów, przybyłych ze Świata Ciemnego... I nastąpi Koniec Czasów Ciemności, dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej, i potomków Rodu Niebieskiego...
  14 (110). Zapamiętajcie dostojni Kapłani Bogów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego, i, wy, Wieduny srebrnowłose, i, wy, Mędrcy wielce mądrzy, słowa moje... Nakreślcie Run ich na San'tiach i na kamieniach w Sanktuariach i Świątyniach waszych, coby pamiętali Potomkowie wasi o czasach ciężkich, co przyniesie Rzeka Czasu, na przemijających falach swych... i byli gotowi do próby ciężkiej...
  15 (111). Jeżeli Potomkowie Rodów waszych zachowają w pamięci słowa te, i połączą Siły liczne w obronie Wiary Mądrych praprzodków, nic nie uratuje wrogów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego, od rażącego Ognia Odpłaty Sił Światła... Gdyż kto z Dzieci Człowieczych idzie po Drodze Sił Światła, ten zostanie uratowany, a ten, kto kroczy drogą Sił Ciemności - zagładę wybiera...
  16 (112). Po woli Boga Swaroga, Ojca mojego, obwieściłem wam: o Wiecznych Prawach Wszechświata, i o Wielkich Próbach w ciągu Swarożego Kręgu, i dziewięćdziesiąt dziewięciu Kołach Życia, co przyjdą na Midgard-Ziemię.. To Wielkiej Przeznaczanie należy dobrze wypełnić,
  Wam i potomkom waszym, coby poprawnie spełniło się wszystko, wyznaczone przez Wielkiego Ramha, na powierzchni jaśniejących fal Rzeki Czasu, i pod nadzorem Czisłoboga... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  Santia VIII
  1 (113). Powiedział do Pioruna Wielce Mądrego , Skifady, Kapłan Świątyni Kwiatu Paproci, z Rodu Raszenów: Ty, powiedz-opowiedz, Mądry nauczycielu, czemu siły ciągną Cudzoziemców porzucać swoje włości w Świecie Ciemności, i wiodą ich do nas na Midgard-Ziemię? Odpowiadał Kapłanowi Bóg Wielce Mądry: Cudzoziemcy łakomią się na wszystko cudze, a do nich nie należące... Wszystkie ich myśli tylko o władzy, tak nad wszystkimi Światami, o zagarnianiu bogactw, i dzieł Jasnych Światów...
  2 (114). Cel Cudzoziemców naruszyć harmonię, panującą w Świecie Światła... i unicestwić Potomków Rodu Niebieskiego i Rasy Wielkiej, gdyż tylko oni mogą dać godny odpór Siłom Mroku... Sługi Świata Ciemności liczą, że tylko im są należne wszystkie Światy, które stworzył Wielki Ra-M-Ha... I przybywając na Ziemię kwitnącą, starają się Dzieci Człowiecze Chciwości nauczyć, gdyż Chciwość gubi Poznanie, kiedy Poznanie zabite - i Wstyd umiera...
  3 (115). Kiedy zabity Wstyd, Prawda znika, z zagładą Prawdy i Szczęście zginie... Kiedy Szczęście zginie, Człowiek ginie, a jeśli zginie Człowiek, to wszelkie bogactwa jego, swobodnie Cudzoziemcy zagarniają... Oni w bogactwie widzą swą najwierniejszą podporę, i budują swój Świat na bogactwie... W Świecie Ciemności życie dostępnie tylko tym, kto bogactwo posiada człowiek biedny,
  jak martwy na pustyni... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  4 (116). Oni odbierają dostatek ludziom, w sile Oszustwa swego pokładając nadzieję... Wiedząc, że jeżeli odbiorą ludziom oparcie i Wiarę, cel w Życiu i Ducha Wolności, to samych ludzi zgubią... w tej sytuacji Dzieci Człowiecze  w Świecie Jawi, drogę śmierci wybierają, i broń swą skierują przeciw cudzoziemcowi-złoczyńcowi, gdyż lepiej chwalebną śmierć przyjąć, w bitwie sprawiedliwej z Cudzoziemskimi wrogami, niż ukorzyć się wrogom... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  5 (117). Ludzie słabi Duchem tracą rozum, albo we władanie Cudzoziemca-wroga wpadają, inni zaś w pragnieniu posiadania, do Cudzoziemców idą na posługę... Nieszczęścia takich zagubionych ludzi gorsze od śmierci, ponieważ śmierć, zgodnie z Prawami, jest Wieczną drogą Świata, i nie ma nikogo, w Świecie Jawi żyjącego, kto śmierć przewyższyłby... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  6 (118). Cudzoziemscy wrogowie, Dzieci Człowiecze  o obłęd przyprawiają, i ludzie wszyscy coraz bardziej tracąc rozum, dokonują występków okrutnych... ... Do naruszenia Przykazań Krwi, ludzie dochodzą w swoich ciężkich przestępstwach, a dla winnych mieszania się z krewnymi, Piekło otworzy swe szerokie drzwi... ... I jeżeli, człowiek nie odrzuci tego wszystkiego, i jeżeli nie obudzi się on, to udaje się prosto do Piekła... i Bogowie mu nie pomogą, gdyż sam swą Drogę wybiera...
  7 (119). Przebudzenie człowieka tylko poprzez Poznanie, i oko Poznania ratuje go... Wyniósłszy Poznanie, Dziecię Człowiecze znowu patrzy na Wedy,
  i znowu obowiązkiem zostaje ku Życiu Duchowemu dążenie, a nadzorcą czynów wszelkich jest Sumienie... Słuchając sumienia, nienawiść czuje do wszelkiego zła, od tego Sumienie się wzmacnia, i człowiek stwarza własne Szczęście, w Szczęściu i sam człowiek powstaje...
  8 (120). Spokojni ludzie, zawsze biegli w czynach swych i stali w obowiązkach przed Rodem... Bezprawnie nie myślą oni i nie postępują grzeszne. Ludzie bez skrupułów lub nierozumni, bądź to mężczyźni albo kobiety, nie czynią postępów w wykonywaniu obowiązku przed Bogami i Rodem, i stają się podobni do Cudzoziemców... ... Ci, w których jest Sumienie, czczą Bogów i Przodków swoich, i podążają do Nieśmiertelności, nie zaś w Świat Piekielny...
  9 (121). Kto z Dzieci Człowieczych, z szaleństwa we wściekłość wpadnie, będzie grozić, kto dobrego znienawidzi, tego jak Cudzoziemca - SZARYM i godnym pogardy nazwą ludzie... Kto po naukach Cudzoziemców, w błędzie i chciwości stara się odebrać dobrym ludziom Szczęście, ten, nie panując nad sobą, nie pokona gniewu i sam niedługo utrzyma Szczęście, gdyż całe bogactwo zbaczających z Drogi Światła, dostaje się Cudzoziemcom...
  10 (122). I radością wypełniają się serca u wszystkich Sił Ciemnych, kiedy Dzieci Człowiecze, wsłuchując się fałszywym mowom Cudzoziemców, zsuwają się z drogi Światłości... I kroczą drogą upadku, gromadząc dobra materialne, a nie Duchowe, z woli Cudzoziemskich wrogów, prowadzą swe Rody do zagłady... I wiedzą Cudzoziemscy wrogowie, co wszelkie dobra nieprawe i dobrym ludziom bogactwo odebrane, zasnuje Rozum ludzki, i Dusze ludzi stają się zatwardziałe...
  11 (123). Dzieci Rodów Człowieczych, nie wsłuchujcie się słowom Cudzoziemców, gdyż fałszywi oni i chcą zgubić Dusze wasze, abyście nie znaleźli się w Asgardzie Niebieskim, a byli wiecznymi tułaczami w Ciemności bezdennej...
  ... Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych, gdyż zwiądą córki wasze, i zdeprawują Dusze ich czyste, i Krew Rasy Wielkiej zmarnują, gdyż pierwszy mężczyzna u córy, zostawia Obrazy Ducha i Krwi...
  12 (124). Cudzoziemskie Obrazy Krwi z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają, a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady.., i wszech Ród wyrodniejąc ginie nie mając potomstwa zdrowego, gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej, co zabija wszystkie dolegliwości-choroby którzy przyniosą na Midgard-Ziemię... Cudzoziemscy wrogowie idące ze Świata Ciemnego... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  13 (125). Nie przysłuchujcie się nawoływaniom wrogów-uwodzicieli i nie łakomcie się ich obietnicami fałszywymi... Nie ma u Cudzoziemskich wrogów współczucia, ani dla Dzieci Człowieczych z Rodu Niebieskiego, ani dla stworzeń podobnym sobie, gdyż każdy przychodzący ze Świata Ciemnego albo potomek jego rodzony na Midgardzie albo innej Ziemi, myśli tylko życiu próżniaczym, wykorzystując cudzą pracę, i ufność Dzieci Człowieczych...
  14 (126). Oszustwem i chytrością i kłamstwem nieprawym, Cudzoziemcy wzbudzają zaufanie w ludziach. Chwaląc się swoją przyjaźnią, ze starcami Rodu, oni kłamstwem omotują Dzieci Człowiecze... I zwodzą Dusze ich czyste, i przyuczają czynom niegodnym... Cudzoziemscy wrogowie swoje pożądanie zwierzęce, nazywają - Osłodą, a urodzenie dzieciąt - obłędem okrutnym, i wzywają Dzieci Człowiecze, do nie zachowania tradycji ojcowskich...
  15 (127). Dzieci Człowiecze z Rodów Rasy Wielkiej i, wy, potomkowie Rodu Niebieskiego, bądźcie czyści Duszą i Duchem, a niech tam czyste sumienie, miarą waszych czynów będzie... Wypędzajcie z wszystkich krain waszych
  Cudzoziemskich wrogów i wszystkich potomków ich, albo zgubią oni swoją Bezdusznością Dusze Światłe wasze, i czynami występnymi zgubią ciała wasze, i będą wykorzystać was i potomków waszych, w sprawach swoich ciemnych, a z synami i córami waszymi uciechy cielesne mieć będą... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  16 (128). Kto z was i potomków waszych, będzie pamiętać wszystko to, i wypędzi ze świętej ziemi Rasy Wielkiej Cudzoziemskich wrogów i potomków ich, ten prawdziwy Zbawiciel i Obrońca Rodu swego i wszystkich Rodów Rasy Wielkiej i Rodu Niebieskiego... A ci, co wsłuchiwać się będą w fałszywe słowa Cudzoziemców... i oddawać im będą córy swe albo weźmie córę Cudzoziemską dla syna swego, ten odstępca Rodu Człowieczego, i nie będzie mu wybaczania u Bogów Jasnych i Rodu Niebieskiego, we wszystkie dni bez reszty... ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
  Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą
  William "Bill" Cooper
  Santia IX
  1 (129). I spytali Pioruna Gromowładnego, Kapłani-Strażnicy Dróg, prowadzących przez Wrota Gwiezdne: Ty, opowiedz nam, nasz Mądry Nauczycielu, co dzieje się w Swardze Wielkiej, i dlaczego w Makoszy i w Radzie liczne Wrota zamknęły się? I nie jaśnieją Kryształy Przepływu, a Krąg z zarbina zgasł w półćwierci... Igły Niebieskie kolor straciły, i teraz z licznych Wajtmar nie słyszymy odpowiedzi na zew wielodolny...
  2 (130). Odpowiadał im Piorun wielce mądry: Wiedzcie, Strażnicy Wrót Międzytwymiarowych, w Swardze Wielka Assa decyduje... W Makoszy, w Radzie, w Swati i w Rasie teraz Wielka Brań nadchodzi, w niej z Cudzoziemskimi wojami Piekła, Jaśni Bogowie z Prawi wdali się w okrutną Bitwę... Swargę Wielką oni bronią... i Świat oczyszczają Gmach za Gmachem, z żołnierzy Mroku, z Ciemnego Świata...
  3 (131). Z tych podstępnych wrogów, co Ziemie kwieciste w proch obracali, co krew rozlewali niewinnych stworzeń, nigdzie nie szczędzili ani małych, ani starych... Dlatego liczne Wrota zamknęły się, żeby nie trafili wrogowie Cudzoziemscy w Jasne Ziemie Swargi Wielkiej... i nie spotkał ich los Troary, co w Radzie Przeświatłej, Mądrą Miłością Światy oświetlała... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  4 (132). Teraz Troara pustynna, bez Życia... Krąg Wielowrotny rozerwany na części, na liczne Igły zwalone góry... i popiół pogorzelisk leży na siedem sążni ... Taki sam obraz, smutny, ponury widziałem w Arkonie, na Rutty-Ziemi, że wcześniej jaśniała w Makoszy Jasnej... … … … … … … … … … … … … … … … … … … Wrota Międzywymiarowe - stopiony kamień... Igły Niebieskie - proch przydrożny...
  5 (133). Wszędzie ruiny Wielkich Świątyń, i Grody zburzone płomieniem silnym, co wznosił się od Rutty do nieba... Niewiele Życia, w Ziemi tej bez Słońca, nie ma ani roślin ani ptaków ani zwierząt... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Wiatr tylko popiół niesie po dolinach, i zasypuje wąwozy międzygórzy... Smętnie i cicho, w tym Świecie ruin, gdzie niegdyś Życie zamieszkiwało wszędzie...
  6 (134). Fasz-niszczyciel wyparował rzeki, morza, i niebo wypełniły czarne chmury, przez odór nieprzenikniony, światła promień nie przechodzi... ... i Życie nie wróci w ten Świat nigdy... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … To zdarzyło się z wieloma Ziemiami, gdzie przebywali wrogowie ze Świata Ciemnego... Ich przyciągały bogactwa i minerały, które miały te Ziemie przepiękne... Pochlebstwami zdobywszy zaufanie mieszkańców, napuścili ludzi na siebie wzajemnie... Tak w tych Światach wojny zostały zrodzone...
  7 (135). Po tym jak skończyły się wojny, ostatnich żywych naświetlili Cyranem... I ludzie stracili Świadomość i Wolę, i na rozkaz wrogów Cudzoziemskich, bogactwa i minerały wydobywali... Kiedy zaś w tych Ziemiach bogactw brakło, i minerały wyczerpali wszystkie do granic, wtedy wszystkich ludzi zgładzili wrogowie i wywieźli wszystko co na Ziemiach zdobyli... A te Ziemie, z których Cudzoziemców przegonili, tam wysyłali Fasz-niszczyciela... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  8 (136). Żeby został odbudowany Krąg z zarbina, znów zajaśniała Spirala Międzywymiarowa, wyciągnijcie Kryształy Przepływu, w części, co bledną promienie w półćwierci... Zamiast Kryształów Przepływu Swargi, co na krańcach, dla Gmachów Swarożych, ustawcie Kryształy Inglii... Światło Inomira, przejawiane w Nawi, będzie w Kryształach Inglii świecić się... i wypływając silnym strumieniem, on przywróci zarbina świecenie...
  9 (137). Gdy Krąg z zarbina przed wami, równym blaskiem Spirali przejawi się, znów zamieńcie Kryształy jak było, gdyż otworzy się wam - Inomiria... Wiedzcie, niszczycielske Światło Inomiria, pochłania Dusze promieniowaniem... i Rozum zgaśnie w Promieniach Inomiernych, i nie zdoła zrozumieć, co z Duszą się stało... A życie nierozumnych, bezdusznych stworzeń, nie posuwa się w Swargu, a do Piekła wsiąka... i tam oni więdną w ciemności nieprzebudzonej, nie znając siebie, ani tego, co tam znalazło się... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  10 (138). Tak bądźcie uważni w waszych czynach i nie prowokujcie Losu na próżno... Licznych ludzi ciekawość zgubiła, tych, kto próbował poznać Inomire... Promienie Inomira szkodliwe dla zdrowia, i ludzie nie zdołają poznać ich natury... Tam życie, upływa według obcych Praw... nad Ziemiami wschodzi krwawy świt. I dziwne istoty w rodzaju pelikanów, próbowały Wajtmary zniszczyć na wieki... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  11 (139). Wy, na Midgardzie żyjecie spokojnie, z dawnych czasów, gdy świat umocnił się... Pamiętając z Wed, o czynach Dadźboga, jak on przełamał twierdzę Koszczana, co na Najbliższym Księżycu znajdował się... Tarch nie pozwolił zdradzieckim Koszczanom Midgard zburzyć, jak zburzyli Dieję... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Koszczany, władcy Szarych, zginęli razem z Księżycem w pół części... Ale zapłacił Midgard za wolność, Daaryję skrył Wielki Potop...
  12 (140). Wody Księżyca, ten Potop uczyniły, na Ziemię z nieba tęczą opadły, gdyż Księżyc rozłupany na części, Bojem Swarożym na Midgard upadł... … … … … … … … … … … … … … … … … … … Zostały zerwane Starożytne Nici, które rozciągały się do odległych Gmachów... i część związków Międzywymiarowych urwała się... Nie był słyszalny zew wielodolny, wiele Wajtmar zgubiło się w Swardze.., nim nowe Nici zrodziły się, i został usłyszany ich zew z Gmachów.
  13 (141). Wiele zginęło w ten czas narodów, kto nie zdążył na Wajtmanach wznieść się, albo przejść przez Wrota Międzywymiarowe, i schronić się w Gmachu Niedźwiedzia... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Nici Gmachów naruszone znowu, dlatego Igły Niebieskie kolor straciły, żeby zajaśniały znów Igły kolorami, zastąpcie Kryształy Irkamy. zastąpcie je Kryształami Tary...
  i przez Zimun odbudujcie Nici...
  14 (142). Znów zajaśnieją Niebieskie Igły i odezwą się Wajtmary na wołanie wasze... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Wiara w powodzenie waszych sławnych czynów, cóż ważniejszego w obecnej chwili... Jeżeli czyny złączone przez Wiarę, co przeszkodzi w dokonaniu się czynów... Tylko w trudzie uczynionym Wspólnie, swoje Rody okryjecie Sławą... Tylko złączywszy Starożytną Wiarą wszystkie Boje, obronicie Midgard wasz piękny...
  15 (143). Znów odzyskane będą Stare Więzi, i na wezwania potomków - odezwą się Przodkowie. Nie mogą mieszać mowy tej Cudzoziemcy, gdyż przegonią ich do Piekła ze Swargi... Ale pamiętajcie, ludzie, co wróg mściwy jest, i udaje, że Swarga nie interesuje go. Lecz skrywszy się przed wzrokiem, będzie szykować broń zemsty... Nie wiedzą o Zaszczycie i Prawdzie Niebieskiej, gdyż w gniewie ich jest nieobecne Sumienie... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
  16 (144). Wiele Ziem Cudzoziemcy zgubili, w różnych Gmachach Swarożego Kręgu... Czarna Zazdrość ich spojrzenie zaćmiewa, kiedy oni widzą dostatek wzajemny... Zazdrość, oszustwo i życzenie cudzego, oto w czym ich cel, nawet w Piekielnym Świecie... I dlatego Cudzoziemcy próbują... wszystko złapać w Swardze i Międzywymiarach... ... Pamiętajcie ludzie Rasy Wielkiej, wszystko com opowiedział, w ten wieczór piękny... Przede wszystkim, żeby dla waszych potomków, Wiedza ta, nie była na próżno... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Na tym zakańcza się pierwszy Krąg San'ti Wedy Pioruna i pierwszy Dzień kontaktów Rasy Wielkiej i potomków Rodu Niebieskiego
  ze Światłym i wszechpięknym Piorunem.

  Uwagi:
  1. Asgard Iryjski - na jego miejscu znajduje się współczesne miasto Omsk. 2. Wielka Świątynia Inglii - Świątynia Pierwotnego Ognia. 3. Wajtmana - Niebieski rydwan, na którym Bogowie i ludzie podróżowali między Ziemiami. Istniały także Wajtmary - duże Niebieskie rydwany, zdolne przenosić w swoim wnętrzu do 144 Wajtman. 4. Bóg Jedyny - to Rod-Stwórca (Kreator). 5. Uraj-Ziemia - planeta Uraj w Gmachu Orła na Swarożym Kręgu. 6. Nieśmiertelność - t.j. wiecznie, w oryginale "Bezśmiercie" - przedrostek "bez" - wskazuje na nieobecność czegoś, a "Bies" - na obecność ciemnych mocy. Bezśmierć - to wieczność, biesśmierć to zwiastun śmierci. To ważne, t.j. wcześniej nie było dzielenia na słowa w tekście. 7. Legi - bezśmiertelne istoty, zwiastuni Bogów, przynoszący ludziom wyrażenia woli Jasnych Bogów. (w tradycji skandynawskiej odpowiednikiem są alwy/elfy). 8. Midgard - stara nazwa planety Ziemia. 9. Piekło - Świat Ciemności, piekło, Jotun-Hejm, Świat znajdujący się na wschód od Midgardu, chrześcijański raj - Eden. 10. Rita - Niebiańśkie Prawa o czystości Rodu i Krwi. 11. Światy i Ziemie - Gwiezdne systemy i planety. 12. W wodach Irija - Irij, stara nazwa rzeki Irtysz, Irij - przekłada się, jako biała, czysta woda. Od tego pojęciowego znaczenia pojawiła się nazwa terytorium - Białowodzie. 13. w świętej ziemi - ziemi Świętej Rasy, t.j. w Białowodzie, Siedmiorzecze - gdzie przepływa siedem rzek: Iszym, Toboł, Irij (Irtysz), Ob, Jenisej, Angara, Lena. 14. Brońcie Rody Raszenow i Swiatorusow - to przykazanie skierowane do h'Aryjców i da'Aryjców. 15. Poganom - t.j. obcokrajowcom, ludziom innej wiary. 16. W następstwie Przykazania Krwi, które wchodzi w skład Praw Rity. 17. Trzy Kręgi Lat Życia - 432 lata, gdyż Krąg Życia tworzy - 144 Lata. 18. Skuf - osiedle, z Grodziskiem, do prowadzenia nabożeństw. 19. Himawat-góra - Himalaje. 20. Mały i Większy Księżyc - tu opisywane są czasy, gdy Ziemia miała 2 księżyce. Mały Księżyc - Fatta, z okresem obiegu wokół Ziemi -13 dni, i Duży Księżyc - Miesiąc, z okresem obiegu - 29,5 dni. 21. Suryca - napój przygotowany z miodu z dodatkiem traw i wygrzewany(?) w promieniach Słońca Jariły. 22. Rodan - wybrany przedstawiciel kilku spokrewnionych Rodów. 23. Mądrość Poznania Światów, Mądrość Świata Światłości, Mądrość Życia - trzy zbiory San'tii Starych Wedyckich tekstów, danych przez Jasnych Bogów ze Świata Prawi. 24. I każdy odpowie za swojo bezprawie - tu mówi się o Sądzie Sumienia nad człowiekiem po śmierci. 25. Testament Praojców - t.j. wspólnoty Kopnego Prawa.
  26. Niebieskiemu Iriju - t.j. Drodze Mlecznej. 27. Poł-Swargi - połowę widzianego firmamentu. 28. Wiatr da'Aryjski - północny wiatr, wiejący od strony Świętej Daarii, Północnego kontynentu. 29. Marzanna na trzecią część roku okryje ją swoim Białym Płaszczem - zapowiedź śnieżnej Zimy trwającej 4 współczesne miesiące. Marzanna - Bogini Zimy i śmiertelnego spokoju Przyrody (inne imię to Mora, Morana, Marena). 30. Ripiejskije góry - góry Ural. 31. Ocean-morza Zachodniego - Ocean Atlantycki. 32. Siła Niebieska - Wajtmany i Wajtmary, Niebieskie rydwany Bogów. 33. W ziemi tej - ziemia, gdzie zamieszkał Słowiański Ród - Anty, w następstwie ziemię nazwano Antan', t.j. ziemia Antow, starożytni Grecy nazywali ją - Atlantyda. 34. Nij - Bóg Mórz - starożytni Grecy nazywali go Posejdonem, a Rzymianie - Neptunem. 35. Ziemie ludzi ze skórą koloru Mroku - współczesna północna Afryka. 36. Najdalsze ziemie na zachodzie Jariły-Słońca leżące - kontynent amerykański. 37. Cztery Rody Rasy Wielkiej - obecnie zostało naukowo dowiedzione, że pierwsze cztery dynastie Faraonów Starego Egiptu były rasy białej. 38. W przeszłości terytoria Drawidii (starych Indii) zamieszkiwane były przez rasę negroidalną. 39. Mądrość Świata Syjani - Rig-Weda. 40. Czarnej Matce - bogini Kali-Ma. 41. Irinirować - połączą się, zlewać się, mieszać się, nie tylko na fizycznym i genetycznym poziomie ale też na innych planach. 42. Mogą być żoną, jako i mężem - t.j. hermafrodyty. 43. Na innych Ziemiach - na innych planetach. 44. Wielkiej Assy - Niebieskiej Bitwy Bogów z siłami Świata Ciemności. 45. Kraj Gór rękodzielnych - stary Egipt (rękodzielne od rękodzieło, dzieło rąk ludzkich). 46. Siedem Kół Życia - 1008 lat (7x144 lata). 47. Głód i Duchowa pustka - możliwe, że jest to zapowiedź przejęcia władzy przez ateistówbolszewików i zorganizowanie przez nie sztucznego głodu w Powołżu, na Ukrainie i w Białorusi w latach 20-30 XX w. 48. Biały Pies - nazwa roku następującego po Kręgoleciu Boga Czasu (Czisłoboga), powtarza się co każde 144 lata, w naszych czasach odpowiada rokowi 7501 (13001) albo 1992-1993 r. n.e. 49. Fasz-Niszczyciel - Broń energetyczna - jądrowa lub termojądrowa. Wzmianka o tej broni jest też w mitach innych ludów i nacji, między innymi Sumerów. 50. Ogniste Grzyby - wybuchy jądrowe albo termojądrowe. 51. Krąg Lat - 16 lat. 52. w ciągu Swarożego Kręgu i dziewięćdziesisięciu dziewięciu Kręgów Życia - Swaroży Krąg reprezentuje okres - 25920 lat, a dziewięćdziesiąt dziewięć Kręgów Życia - 14256 lat. Wspomniany okres to 40176 lat. 53. Pierwszy mężczyzna u córy zostawia Obrazy Ducha i Krwi - t.j. pierwszy mężczyzna, który naruszył dziewiczość u dziewczyny staje się jedynym ojcem wszystkich dzieci, które ona urodzi w swoim życiu, niezależnie od tego, czy będzie z nim żyć czy też nie oraz ilości mężczyn z jakimi będzie w dalszym swoim życiu. 54. Makosz i Rad - Sławiano-Aryjskie gwiazdozbiory. Makosz - Wielka Niedźwiedzica, Rad - Orion. 55. półćwierć - stara miara wielkość, odpowiada 1/8 Koła (45 °). 56. wielodolny - dola - stara miara czasu = 72 chwilom (1s. = 2488, 32 wdn). Prawdopodobnie chodzi o sygnał szerokopasmowy. 57. Brań - t.j. wielka bitwa, totalna wojna. 58. Siedem sążni - sążeń, stara miara długości = 213, 36 cm. siedem sążni daje około 15 metrów. 59. na najbliższym Księżycu - mowa o czasach, gdy nad Ziemią jaśniały trzy Księżyce: Lela, Fatta i Miesiąc. Lela - księżyc najbliższy ziemi Midgard z okresem obiegu 7 dni. 60. Deja - Ziemia Dei, rozbita planeta, teraz pas Asteroid między orbitami Ziemi Oreja (Mars) i
  Ziemi Pioruna (Jowisz) 61. półczęści - półczęść, stara miara czasu = 648 częściom czasu (18,75 sekundy). 62. Swarożej - swarożycami w starożytności nazywano nie tylko Bogów ale też kule ogniste, bolidy, meteoryty, płazmoidy spadające z nieba, pioruny kuliste. 63. Zimun - Sławiano-Aryjski gwiazdozbiór Niebieskiej krowy Zimun odpowiada współczesnej Małej Niedźwiedzicy, a gwiazda polarna nosi nazwę - Tara.

  texty znalezione na stronie Nasza Słowianska Spuscizna
          Bogodar